Programmas mērķa formulējums:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenās aktivitātes:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai

Izglītojamo skaits

34 264

35 742

37 394

37 394

37 394

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

29337 970

31213 272

34406 865

34406 865

34406 865

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1875 302

3193593

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,4

10,2

0

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 693

2 315

2881

2881

2881

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

907,8

1123,6

995,22

995,22

995,22

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3193 593

3193 593

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3193 593

3193 593

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

1738 452

1738 452

Citas izmaiņas

-

1455141

1455141

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, atbilstoši MK 24.09.2019. sēdes protokola Nr.43, 27.§

-

1455141

1455141