Programmas mērķa formulējums:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai

Izglītojamo skaits

33 372

33 372

34 264

34 264

34 264

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 897 832

26 296 752

28 616 904

28 616 904

28 616 904

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 398 920

2 320 152

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,8

8,8

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

3 390

2 564

2 693

2 693

2 693

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2euro

562,9

854,7

885,5

885,5

885,5

Piezīmes.

2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 320 152

2 320 152

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 320 152

2 320 152

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

112 390

112 390

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.1.1.2.apakšpunkts

-

1 483 896

1 483 896

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī

-

723 866

723 866

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

723 866

723 866