Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenā aktivitāte:

no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai

Izglītojamie (skaits)

35 742

37 394

39 987

39 987

39 987

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 215 227

34 406 865

40 931 046

42 150 934

42 150 934

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 191 638

6 524 181

1 219 888

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

19,0

3,0

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 315

2 881

3 551

3 551

3 551

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 159,7

995,2

960,6

989,2

989,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

138 637

6 662 818

6 524 181

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 439 776

2 439 776

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri un līdz 830 EUR ar 2021.gada 1.septembri (MK 22.09.2020.sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

2 439 776

2 439 776

Citas izmaiņas

138 637

4 223 042

4 084 405

Samazināti izdevumi (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)

138 637

-

-138 637

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR ar 2020. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” (MK 29.09.2020. sēdes prot.Nr.56 46.un 47.§)

-

4 223 042

4 223 042