Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenā aktivitāte:

no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā, darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, sagatavošana skolai

Izglītojamie (skaits)

37 394

39 987

40 178

40 178

40 178

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 406 865

40 931 046

45 853 488

48 372 408

48 372 408

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 524 181

4 922 442

2 518 920

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,0

12,0

5,5

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 881

3 551

3 561

3 561

3 561

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

995,2

960,6

1 073,0

1 132,0

1 132,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

4 922 442

4 922 442

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 492 588

4 492 588

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

1 219 888

1 219 888

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar 2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr. 63 1.§)

-

1 259 460

1 259 460

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr. 63 1.§)

-

2 013 240

2 013 240

Citas izmaiņas

-

429 854

429 854

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

-

429 854

429 854