Programmas mērķis:

  • nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izvērtēt un apkopot finanšu pieprasītāju sagatavotos priekšlikumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu apguvei;
  2. veikt līdzekļu sadali pasākumus īstenojošiem finansējuma saņēmējiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta līdzekļu sadale pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars (%) no kopējo saņemto priekšlikumu skaita

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1099196

2297211

2000000

2000000

2000000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1198015

-297211

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

109,0

-12,9

-

-

Atlīdzība, euro

5710

9937

9937

9937

9937

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

297211

-

-297211

t. sk.:

Citas izmaiņas

297211

-

-297211

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra īstenoto Komercreģistra modernizāciju saskaņā ar Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē (prot. Nr.6) nolemto

297211

-

-297211