Programmas mērķis:

  • nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izvērtēt un apkopot finanšu saņēmēju sagatavotos priekšlikumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu apguvei;
  2. veikt līdzekļu sadali pasākumus īstenojošiem finansējuma saņēmējiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta līdzekļu sadale pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars (%) no kopējo saņemto priekšlikumu skaita

-

-

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 000 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 000 000

2 000 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 000 000

2 000 000

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai īstenotu pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (saskaņā ar 2017.gada 5.jūlijā izsludināto likumu "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums").

-

2 000 000

2 000 000