Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
  2. veikt kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
  3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
  4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
  5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
  6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
  7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

4875 560

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)

1246 753

1 250 000

130 000

1 400 000

1 400 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

26 972

27 000

25 000

25 000

25 000

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

11 689

11 100

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

166

130

185

190

190

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

1685

1800

1900

1900

1900

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

202/17

150/20

100/20

100/20

100/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

55 805

54 000

30 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

142 897

150 000

150 000

150 000

150 000

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

2093

2000

2000

2000

2000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

185

180

180

180

180

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

184

180

180

180

180

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

1185

1200

1250

1300

1300

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

639

500

700

700

700

Aizturēti meklēšanā esoši transportlīdzekļi (skaits)

103

90

80

80

80

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

256

200

250

250

270

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

4

10

10

10

10

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

96

90

85

85

85

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

23

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

100

100

100

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

37

40

40

40

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

11

14

15

15

15

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management” (skaits)

-

3

-

2

-

Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā.

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1419

1700

1700

1700

1700

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (skaits)

488

450

466

466

466

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

55 736 596

65 948 100

60390 815

51719 709

52890 434

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

10 211 504

-5557 285

-8671 106

1 170 725

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

18,3

-8,4

-14,4

2,3

Atlīdzība, euro

39571 716

46 076 206

42383 385

42571 338

42425 155

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2671,5

2671,5

2671,5

2671,5

2671,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1318

14361/1222

13071/1300

13131/1299

13091/1299

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5057

6949

8885

8885

8885

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1335

1709

1474

1474

1474

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1335

17091/1394

1474

1474

1474

Piezīmes.

1t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 903 765

16346 480

-5557 285

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4837 588

4837 588

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” īstenošanai, tai skaitā:

-

1 705 455

1 705 455

personāla resursu piesaiste (kadetu atlīdzības palielinājums)

-

288 819

288 819

izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokurora mēnešalgai

-

83 120

83 120

personāla resursu piesaiste (mēnešalgas palielināšana iztikas minimuma nodrošināšanai)

-

1 333 516

1 333 516

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes esošo autotransportlīdzekļu uzturēšana un remonts” īstenošanai

-

397 848

397 848

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” īstenošanai, tai skaitā:

ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu”;

ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu”.

-

1 750000

 

1158000

 

592 000

1 750000

 

1158000

 

592 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts” īstenošanai

-

979 507

979 507

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

4778

4778

Vienreizēji pasākumi

114577

80 149

-34 428

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra" un atbilstoši izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonām apmācību un citu profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumu īstenošanai

32 000

-

-32 000

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.107)

-

37 820

37 820

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.108)

-

8697

8697

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.08.2019. rīk. Nr.395 3.2.p.)

-

33 632

33 632

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68)

14 003

-

-14 003

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.05.2018. rīk. Nr.222)

23 817

-

-23 817

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 12.09.2018. rīk. Nr.429)

33 631

-

-33 631

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.p. noteikto pasākumu apmaksai

11 126

-

-11 126

Ilgtermiņa saistības

11 815 476

8 000 000

-3 815 476

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (atbalstīts papildu finansējums 1158000 euro apmērā prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” ietvaros)

4 157 475

-

-4 157 475

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu (atbalstīts papildu finansējums 592000 euro apmērā prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” ietvaros)

1 515 307

6 015 600

4 500 293

Gaisa kuģu parka atjaunošana, tai skaitā:

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" uz apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)

6 142694

 

2 890 650

1 984 400

-4 158294

 

2 890 650

Citas izmaiņas

9 973 712

3 428 743

-6 544 969

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai(MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

2 845 552

1 841 652

-1 003 900

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

151 124

302 248

151 124

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai (MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.p.)

361 871

-

-361 871

Palielināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” ietvaros iegādāto divu traktoru ar papildu ierīcēm uzturēšanai

-

11 186

11 186

Palielināti izdevumi iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta "Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)” ietvaros iegādāto seismisko un kustību sensoru komplektu uzturēšanai

-

171 985

171 985

Palielināti izdevumi aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemtā dāvinājuma – 30 kvadraciklu uzturēšanai

-

34 956

34 956

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

710

500

-210

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

6 474 455

244 706

-6 229 749

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

140 000

821 510

681 510

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

-

28 077

28 077

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" mēnešalgas palielināšanai un atvaļinājuma pabalstiem, lai nodrošinātu to izmaksu 50% apmērā no mēnešalgas (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

-

793433

793433

Iekšējā līdzekļu pārdale 2018.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” ietvaros apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” pierobežas ceļu uzturēšanai (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 13.p)

140 000

-

-140 000