Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
  2. veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
  3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
  4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
  5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
  6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
  7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

4 552 631

3 900 000

5 000 000

5 100 000

5 200 000

Automašīnu robežpārbaudes (skaits)

1191277

-

-

1 200 000

-

1250000

-

1250000

-

1 300 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)14

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

23 241

30 000

27000

28 000

29 000

Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10960

-

-

11000

-

11 100

-

11000

-

11 000

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)15

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

67

80

130

140

150

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

1064

800

1800

1850

1900

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

111/41

150/20

150/20

150/20

150/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

55 692

30 000

54 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

156 135

150 000

150 000

150 000

150 000

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

1919

2000

2000

2000

2000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

397

300

180

180

180

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

272

300

180

180

180

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

954

800

1200

1250

1300

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

520

130

500

500

500

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

80

120

90

100

100

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

324

250

200

250

250

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

13

20

10

10

10

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

93

105

90

85

85

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

29

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

140

100

100

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

41

34

40

40

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

14

14

14

15

15

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management” (skaits)

-

-

3

3

3

Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā.

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1185

1700

1700

1700

1700

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (skaits)

287

262

450

400

400

 

14Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Automašīnu robežpārbaudes (skaits)”;

15Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)”;

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

57 926 318

59 144 714

65 948 100

55 394 951

47 616 380

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 218 396

6 803 386

-10 553 149

-7 778 571

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

11,5

-16,0

-14,0

Atlīdzība, euro

42 485 041

39 601 150

46 076 206

40 623 472

40 844 901

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2685,5

2671,5

2671,5

2671,5

2671,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1318

1222

1436

1266

1273

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4554

5010

6949

6949

6949

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1335

1114

1709

1421

1421

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1335

1391

1709

1421

1421

 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 477 093

22 280 479

6 803 386

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

228 176

122 006

-106 170

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai

151 000

-

-151 000

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk. Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk. Nr.340 3.2.p.)

57 176

-

-57 176

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)

-

14 003

14 003

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai

-

7429

7429

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.05.2018. rīk. Nr.222 3.2.p.)   

-

23 817

23 817

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 12.09.2018. rīk. Nr.429 3.2.p.)   

-

33 631

33 631

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonām apmācības un citus profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus (transferts no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra")

20 000

32 000

12 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.3.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

11 126

11 126

Ilgtermiņa saistības

9 262 122

11 815 476

2 553 354

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu

8 569 537

4 157 475

-4 412 062

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu

692 585

1 515 307

822 722

Gaisa kuģu parka atjaunošana,

tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 3.maija rīkojuma Nr.201 1.2.apakšpunktu veikta iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem".

-

-

6 142 694

2 890 650

6 142 694

2 890 650

Citas izmaiņas

5 986 795

10 342 997

4 356 202

Palielināti izdevumi 2 985 552 euro 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,

 tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale 140 000 euro apmērā apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

1 658 061

2 845 552

1 187 491

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai

302 248

151 124

-151 124

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai

2 890 650

-

-2 890 650

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts robežsardzes videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošana" īstenošanai

300 000

-

-300 000

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai

-

361 871

361 871

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

469 325

-

-469 325

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

147 246

147 136

-110

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1109

1109

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

10 437

10 437

Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai

-

5543

5543

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu Eiropas patvēruma atbalsta biroja aktivitātēs iesaistītajiem ekspertiem

-

120 000

120 000

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

500

-

-500

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

6 474 455

6 474 455

Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

9555

9555

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

218 765

216 215

-2550

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

4573

7467

2894

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

41 616

35 370

-6246

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

144 499

173 378

28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

28 077

-

-28 077