Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
 2. veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
 3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
 4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
 5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
 6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
 7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

4 120 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

4 100 000

Automašīnu robežpārbaudes (skaits)

1 230 000

1 200 000

-

-

-

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits1

-

-

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

25 900

30 000

30 000

30 000

30 000

Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10 569

11 000

-

-

-

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)2

-

-

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

47

70

80

80

80

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

791

1000

800

700

700

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

-

400/20

150/20

100/15

100/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

-

2000

2000

2000

2000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

56 541

35 000

30 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

190 979

170 000

150 000

150 000

150 000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

170

300

300

300

300

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

415

300

300

300

300

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

801

900

800

800

800

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

181

120

130

120

250

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

17

130

120

100

120

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

227

300

250

250

250

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

17

15

20

20

20

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

123

105

105

105

90

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

29

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

99

165

100

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

18

42

34

40

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

16

14

14

14

15

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management (skaits)

-

-

-

3

3

 Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā3

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1318

1700

1700

1700

1700

 Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās4

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (skaits)

-

262

262

262

262

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Automašīnu robežpārbaudes (skaits)”;

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)”;

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā”;

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 868 146

55 004 975

59 144 714

57 642 031

54 204 558

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 136 829

4 139 739

-1 502 683

-3 437 473

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,3

7,5

-2,5

-6,0

Atlīdzība, euro

35 395 437

39 451 239

39 601 150

39 565 341

39 565 341

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2661

2689,5

2671,5*

2671,5

2671,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1097

1207

1222

1221

1221

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6423

5454

5010

5010

5010

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

-

1064

 

1114

1114

1114

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1017

1555

1391

1391

1391

*No 2018.gada samazinātas18 amata vietas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētājos pasākumos.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 110 348

16 250 087

4 139 739

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

Tajā skaitā ilgtermiņa saistību pasākumi

-

 

5 824 943

3 713 634

5 824 943

3 713 634

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve" īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §), lai uzņemtos ilgtermiņa saistības pasākuma ietvaros izdevumi paredzēti ilgtermiņa saistību pasākumam, tajā skaitā:

 1. “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu”;
 2. “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu”

-

3 713 634

 1. 3 521 049
 2. 192 585

3 713 634

 1. 3 521 049
 2. 192 585

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai

-

1 658 061

1 658 061

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai

-

302 248

302 248

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai

-

151 000

151 000

Vienreizēji pasākumi

432 822

57 176

-375 646

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai

367 400

-

-367 400

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk.Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk.Nr.340 3.2.p.)

-

57 176

57 176

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)

65 422

-

-65 422

Ilgtermiņa saistības

 

1 618 961

9 262 122

7 643 161

 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

1 618 961

-

-1 618 961

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu*

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §) ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti izdevumi:

 1. 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve” ietvaros;
 2. 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana” ietvaros;
 3. 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” ietvaros.

-

8 569 537

 1. 3 521 049
 2. 2 710 715
 3. 2 337 773

8 569 537

 1. 3 521 049
 2. 2 710 715
 3. 2 337 773

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu*

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemto (prot.Nr.51 9. §) izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti:

 1. 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve” ietvaros;
 2. 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve” ietvaros.

-

692 585

 1. 192 585
 2. 500 000

692 585

 1. 192 585
 2. 500 000

Citas izmaiņas

10 058 565

10 367 968

309 403

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai

2 881 747

2 710 715

-171 032

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

90 000

500 000

410 000

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai

2 960 000

2 890 650

-69 350

Palielināti izdevumi valsts Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma (BSIEG) uzturēšanai

-

69 912

69 912

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai

251 333

511 743

260 410

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

2 805 318

2 807 098

1780

Samazināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai

438 529

123 217

-315 312

Palielināti izdevumi neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”, lai nodrošinātu telpu aprīkojuma iegādi, atjaunošanu un remontu

-

16 925

16 925

Palielināti izdevumi objekta Rūdolfa ielā 5, Rīgā, fiziskās apsardzes nodrošināšanai

-

82 172

82 172

Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai

-

216 215

216 215

Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana” (autotransports, kuģi un gaisa kuģi)

302 815

165 025

-137 790

Transferta ieņēmumu un izdevumu samazinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā"

31 500

20 000

-11 500

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)

-

11 865

11 865

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

147 246

147 246

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

297 323

95 185

-202 138

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

7467

-

-7467

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

35 370

-

-35 370

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

173 378

-

-173 378

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Silenes RKP, Pāternieku RKP, Grebņevas RKP, Indras RKP, Kārsavas RKP un daļēji Zilupes bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanai

81 108

-

-81 108

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai Valsts robežsardze nodrošinātu aprīkotā Nacionālā koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu un iekārtu apkopi

-

95 185

95 185

* Ilgtermiņa saistības palielinātas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ietvaros, līdz ar to nav ietekmes programmas kopējos izdevumos.