Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
  2. veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
  3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
  4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
  5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
  6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
  7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra – nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšana.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

3 907 002

4 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Automašīnu robežpārbaudes (skaits)

1 194 957

1 850 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

30 140

33 000

30 000

30 000

30 000

Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10 996

11 000

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana  (skaits)

62

70

70

80

80

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

802

2000

1000

1000

1000

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

-

-

400/20

400/20

400/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

-

-

2000

2000

2000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli  valsts iekšienē (skaits)

39 797

120 000

35 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

194 388

170 000

170 000

150 000

150 000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

335

200

300

300

300

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

427

50

300

300

300

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

980

1900

900

800

800

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) 

206

100

120

130

130

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

114

140

 

130

120

120

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

224

300

300

250

250

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

17

10

15

20

20

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

127

85

105

105

105

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

25

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

120

100

165

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

41

30

42

34

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

17

17

14

14

14

Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1400

700

1700

1700

1700

Realizēta Valsts robežsardzes dalība starptautiskajās misijās un operācijās

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

-

-

262

262

262

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 967 119

45 789 345

55 004 975

52 797 181

50 058 084

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 822 226

9 215 630

-2 427 745

-2 519 146

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,5

20,1

-4,4

-4,8

Atlīdzība, euro

30 367 292

35 298 760

39 451 239

39 288 569

39 288 569

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2640

2661,5

2689,5

2664,5

2664,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

948

1091

1207

1213

1213

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3293

5287

5454

5454

5454

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

-

-

1064

1064

1064

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

 

 

1

1

1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1051

1470

1555

1555

1555

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 954 689

16 170 319

9 215 630

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

10 026 692

10 026 692

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai*

-

3 424 622

3 424 622

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai

-

2 881 747

2 881 747

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

-

90 000

90 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai

-

2 960 000

2 960 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai

-

251 333

251 333

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai

-

367 400

367 400

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

148

148

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

51 442

51 442

Vienreizēji pasākumi

-

65 422

65 422

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)

-

65 422

65 422 

Ilgtermiņa saistības

-

1 618 961

1 618 961

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

-

1 618 961

1 618 961

Citas izmaiņas

6 954 689

4 459 244

-2 495 445

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

2 843 945

2 805 318 

-38 627

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “Robežšķērsošanas vietu un „zaļās” robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu atjaunošana un modernizēšana („zaļās robežas” sensoru sistēmas)”

223 850

-

-223 850

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” īstenošanai

255 707 

438 529

182 822

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “BSRBCC  (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) 2016. gada Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšana”

98 955

-

-98 955

Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana” (autotransports, kuģi un gaisa kuģi)

662 628

302 815 

-359 813

Papildu finansējums, lai nodrošinātu robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" aprīkojuma uzturēšanas un darbinieku atlīdzības (33 amata vietas) izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto

497 718

500 504

2786

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas projekta „Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana” ietvaros iegādāto 87 transportlīdzekļu uzturēšanai

-

157 562

157 562

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar Valsts robežsardzes 2015.gadā noslēgto līgumu par telpu nomu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tele2” par sakaru masta nomu Janapoles sakaru tornī

-

3065

3065

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1109

-

-1109 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu samazinājums FRONTEX Aģentūras organizēto starptautisko operāciju dalībai plānotajiem resursiem saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 6.oktobra rīkojuma Nr.580 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās" 4.2.apakšpunktu

2 162 437

 -

-2 162 437

Transferta ieņēmumu un izdevumu palielinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā"

-

31 500

31 500

Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

-

219 951

219 951

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

208 340

-

-208 340

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā

9801

-

-9801

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

30 765

 -

-30 765

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

15 130

 -

-15 130

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu apbalvojuma - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai - izveidošanu, Horizon uzturēšanas izdevumu segšanu, sakarā ar jaunu moduļu ieviešanu, komandējumu, reprezentācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu, ka arī dalībai Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru forumā

152 644

 -

-152 644

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 796 958 euro no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.