Programmas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
  2. veikt kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
  3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
  4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
  5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
  6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
  7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada

plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

5 064 792

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)

1 291 419

1 300 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

22 201

25 000

20 000

18 000

18 000

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

11 196

11 000

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

247

185

400

400

400

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

1 798

1 900

1 900

1 900

1 900

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)

60

100

60

60

60

Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

22

20

20

20

20

Realizēta imigrācijas kontrole

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

2 142

2 000

2 000

2 000

2 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

46 591

30 000

30 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

80 071

150 000

75 000

75 000

75 000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

191

180

180

180

180

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

78

180

80

80

80

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

1 392

1 250

1 300

1 300

1 300

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

755

700

700

700

700

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

75

80

80

80

80

Dalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) operacionālajos pasākumos

Tehniskā aprīkojuma dalība kopīgajās operācijās ES dalībvalstīs un trešajās valstīs (skaits)

-

-

20

 

20

 

20

 

Tehniskais aprīkojums FRONTEX uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā (skaits)

-

-

3

3

2

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes  

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

312

250

250

270

270

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

1

10

10

10

10

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

96

85

85

85

85

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

23

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu “Robežapsardze” (skaits)

65

100

100

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits)

18

40

40

40

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits)

15

15

15

15

15

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management” (skaits)

3

-

2

-

-

Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1 364

1 700

1 700

1 700

1 700

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)

-

-

480

86

86

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits)

-

-

30

30

30

                                     Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

64 800 254

60 390 815

54 508 296

52 265 702

50 218 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 409 439

-5 882 519

-2 242 594

-2 047 273

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,8

-9,7

-4,1

-3,9

Atlīdzība, euro

46 227 514/

39 766 5231

42 383 385/

42 059 9541

42 275 113/

41 808 9781

42 156 523/

41 861 8001

42 181 650/

41 861 6981

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 672

2 671,5

2 671,5

2 671,5

2 671,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 424/1 2252

1 307/1 3002

1 304/1 2922

1 300/1 2912

1 301/1 2932

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 524

8 885

9 054

9 054

9 054

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 709/1 3943

1 474

1 474

1 474

1 474

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

25,5

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 801/1 4804

1 474

1 474

1 474

1 474

Piezīmes.
1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).
2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
3 Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
4 Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 457 138

5 574 619

-5 882 519

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

20 424

20 424

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

20 424

20 424

Vienreizēji pasākumi

135 221

3 242 244

3 107 023

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.107)

37 820

-

-37 820

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.108)

8 697

-

-8 697

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.08.2019. rīk. Nr.395 3.2.p.)

33 632

-

-33 632

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)

-

33 632

33 632

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)

 -

8 612

8 612

Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

3 200 000

3 200 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

55 072

-

-55 072

Ilgtermiņa saistības

9 750 000

645 671

-9 104 329

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, tai skaitā:

 

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros neattiecināmo izmaksu segšanai (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§)

6 607 600

 

 

 

397 583

645 671

-5 961 929

Gaisa kuģu parka atjaunošana

1 984 400

-

-1 984 400

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu

1 158 000

-

-1 158 000

Citas izmaiņas

1 571 917

1 666 280

94 363

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" ietvaros iegādāto divu helikopteru uzturēšanas izdevumu segšanai

-

321 500

321 500

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

78 725

-

-78 725

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

244 706

466 135

221 429

Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

979 507

857 663

-121 844

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri”  īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

20 982

20 982

Samazināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)

4 778

-

-4 778

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

170 841

-

-170 841

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

93 360

-

-93 360

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

93 360

-

-93 360