Programmas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
  2. veikt dokumentu tehniskās ekspertīzes un daktiloskopiskās ekspertīzes;
  3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
  4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
  5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
  6. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža un Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gada (izpilde)

2021.gada

plāns

2022.gada plāns

2023.gada prognoze

2024.gada prognoze

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

1 599 130

5 000 000

5 000 000

5 100 000

5 150 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)

606 548

1 400 000

1 400 000

1 450 000

1 450 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

12 306

20 000

18 000

18 000

18 000

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10 957

11 000

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)

154

400

400

400

400

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

638

1 900

1 900

1 950

2000

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)

30

60

60

60

60

Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)

26

20

20

20

20

Realizēta imigrācijas kontrole

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

1644

2000

2000

2000

2000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)

23 639

30 000

30 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

161 430

75 000

75 000

75 000

75 000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

180

180

180

200

230

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

38

80

80

80

80

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

869

1 300

1 300

1 300

1 300

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)

377

700

700

700

700

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

79

80

80

80

80

Dalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) operacionālajos pasākumus

Tehniskā aprīkojuma dalība kopīgajās operācijās ES dalībvalstis un trešajās valstīs (reizes)

-

20

20

 

10

 

10

 

Tehniskais aprīkojums FRONTEX uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā (skaits)

-

3

3

4

4

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās  identifikācijas ekspertīzes  

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

196

250

270

150

200

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

5

10

10

5

10

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

104

85

85

85

85

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

18

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu “Robežapsardze” (skaits)

90

100

100

120

120

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits)

44

40

40

38

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits)

12

15

15

14

19

Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management (skaits)

0

2

0

-

-

Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

913

1700

1700

1700

1700

Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās

Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)1

-

480

-

-

-

Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)1

-

-

85

86

86

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits)

-

30

30

30

30

Piezīmes.

1 Rādītājs “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)” no 2022. gada tiks aizsāts ar rādītāju “Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)”.

 

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

51 041 015

54 508 296

61 512 245

59 362 588

65 702 260

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 467 281

7 003 949

-2 149 657

6 339 672

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

12,8

-3,5

10,7

Atlīdzība, euro

42 331 822/ 42 087 1171

42 275 113/ 41 808 9781

51 651 984/ 51 651 3931 

51 671 948/ 51 671 3571

57 587 990/ 57 587 3991

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 672,5

2 671,5

2 695,52

2 695,5

2 695,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 304/1 2963

1 304/1 2923

1 597/1 5873

1 597/1 5873

1 780/1 5873

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 663

9 054

11 184

11 184

11 184

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 746

1 474

1 747

1 747

1 747

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

25

26

14

1

1

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 746

1 474

1 747

1 747

1 747

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 24 amata vietu palielinājums, tajā skaitā:

  • 1 profesionālā sportista amata vietas pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru nodrošinātu profesionālā sportista nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā;
  • 25 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

4 25 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 797 765

12 801 714

7 003 949

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9 504 514

9 504 514

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

9 500 878

9 500 878

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana  (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

3 636

3 636

Vienreizēji pasākumi

3 242 244

63 748

-3 178 496

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)

33 632

-

-33 632

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)

8 612

-

-8 612

Samazināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.p.)

3 200 000

-

-3 200 000

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

55 072

55 072

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.03.2021. rīk. Nr.183 4.2.p.)

-

8 676

8 676

Ilgtermiņa saistības

645 671

2 072 400

1 426 729

Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu

645 671

2 072 400

1 426 729

Citas izmaiņas

1 909 850

1 161 052

-748 798

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

466 135

373 448

-92 687

Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

857 663

467 825

-389 838

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

170 467

170 841

374

Palielināti izdevumi saskaņā ar Aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemto dāvinājumu – trīs jaunu bezpilota gaisa kuģu uzturēšanai

-

36 210

36 210

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” ietvaros izveidotā Valsts Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma (BSIEG 2) uzturēšanai

-

37 768

37 768

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda projekta „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros izveidotās ABC vārtu sistēmas uzturēšanai

-

74 960

74 960

Finansējuma pārdale no 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība” Būvniecības valsts kontroles birojam jaunas funkcijas izpildei (MK 17.08.2021. prot.Nr.56 37.§ 4.2.p.)

70 814

-

-70 814

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

344 771

-

-344 771

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanai (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.4.p.)

633

-

-633

Iekšējā līdzekļu pārdale no 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)

329 922

-

-329 922

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" profesionālo sportistu nodarbinātībai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

14 216

-

-14 216