Ārlietu ministrijas darbības jomas:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana
 • Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana

Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. drošības aspektā:
  • stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību (kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā) griezumā;
  • sniegt visaptverošu atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju;
 2. ES aspektā:
  • paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju un veicinātu sadarbību ar ES dalībvalstīm;
  • veikt ES politiku koordināciju ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt Latvijas pozīciju un viedokļu saskaņotību un kvalitāti;
  • piedalīties Konferences par Eiropas nākotni rezultātu ieviešanā, lai saglabātu ES kā suverēnu valstu savienību;
 3. globālajā aspektā:
  • iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
  • iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
  • spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
  • īstenot Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē 2023. gadā un mērķtiecīgi gatavoties Latvijas kandidēšanai ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā;
  • nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

 

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

Ārlietu ministrijas grafiks

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(fakts)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

596

610

612

614

615

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

596

610

612

614

615

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Latvijas prezidentūra NB8 un citi pasākumi Baltijas jūras un Ziemeļeiropas reģiona sadarbības stiprināšanai

97 135

10 200

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Stiprināt Latvijas piederību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionam, izmantojot Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) un citus reģionālās sadarbības formātus

97 135

10 200

-

NB8 sanāksmju un pasākumu nodrošināšana

Sanāksmes un pasākumi (skaits)

20

-

-

Latvijas prezidentūras ESSBJR nodrošināšana

Forums un sanāksmes (skaits)

3

4

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2.

ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana

570 885

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecības ANO Ņujorkā pagaidu telpu nomu un pārcelšanos ēkas rekonstrukcijas laikā

570 885

-

-

Latvijas pārstāvniecības ANO pārcelšanās uz pagaidu telpām nodrošināšana

Pagaidu telpu nodrošināšana (skaits)

1

-

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

3.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

2 614 141

3 485 522

3 485 522

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

2 614 141

3 485 522

3 485 522

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)

100

100

100

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

1 531 609

2 042 146

2 042 146

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 082 532

1 443 376

1 443 376

4.

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

188 687

188 687

188 687

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanu atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sniegtajām nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņām

188 687

188 687

188 687

Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana 

Objekti (skaits)

2

2

2

Papildu finansējuma nodrošināšana valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai

Valsts iestādes (skaits)

1

1

1

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

46 300

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt sagatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā un prezidentūras novadīšanu no 2023. gada maija vidus līdz 2023. gada novembra vidum

46 300

-

-

LV prezidentūras EP Ministru komitejā sagatavošana un norise

Noorganizēta LV prezidentūra EP 2023. gadā (skaits)

1

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6.

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

175 153

233 537

233 537

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie

175 153

233 537

233 537

Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie

Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)

97

97

97

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

7.

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

6 466 409

10 636 691

10 636 691

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

6 466 409

10 636 691

10 636 691

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)

237

239

240

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

8.

Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Novērošanas misijā Gruzijā

169 179

28 226

-

Priekšlikums Nr.26 2.lasījumam

Nodrošināt civilo ekspertu dalību ES Novērošanas misijā Gruzijā

169 179

28 226

-

Nodrošināta civilo ekspertu no Latvijas dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā

Civilie eksperti (skaits)

3

3

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Kopā

10 327 889

14 582 863

14 544 437