Programmas mērķa formulējums::

  • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • Aprēķināt un piešķirt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēja segšana

Bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu bērnu, kā arī izglītojamo no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, skaits

-

-

1 130

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 402 219

- 2 402 219

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 402 219

-2 402 219

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 402 219

2 402 219

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 402 219

2 402 219

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu pašvaldību dibināto internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

-

2 402 219

2 402 219