Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

44 061

45 000

45 700

45 700

45 700

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

185

300

300

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

308

250

250

250

250

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

171 468

148779

113998

102155

147 461

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

236 621

353468

352377

369 132

420 500

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

8486

7000

6000

5500

5000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

930

950

900

880

850

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

2010 762

1900 000

1900 000

1900 000

2 000 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

135 744

100 000

100 000

100 000

100 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

16 599 573

19 605 291

17798 491

20264 547

17632 341

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

3 005 718

-1806 800

2466 056

-2 632 206

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

18,1

-9,2

13,9

-13,0

Atlīdzība, euro

9345 002

9 497 110

9427 142

9428 184

9428 184

Vidējais amata vietu skaits gadā

617

602

5931

593

593

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1261

1315

1325

1325

1325

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5889

-

-

-

-

Piezīmes.

1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 2020.gadā tiek likvidētas 9 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 555 929

5 749 129

-1806 800

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Vēlēšanu procesa pilnveidošana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

250 000

250 000

Vienreizēji pasākumi

932 411

35 393

-897 018

Samazināti izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētājiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.)

783 853

-

-783853

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no EM un atbilstoši izdevumi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29.§ 4.p.)

80 768

35 393

-45 375

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no LM un atbilstoši izdevumi Audžuģimeņu reģistra izveidei

14 472

-

-14472

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

53 318

-

-53 318

Ilgtermiņa saistības

6 488 754

5 338 031

-1 150 723

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

0

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

0

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

0

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:

iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

6 401 857

5 278399

 

2832 997

-1 123 458

“Twinning proposal”projekts “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē”

27265

-

-27 265

Citas izmaiņas

134 764

125 705

-9059

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

83 056

12 585

-70 471

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi komandējuma izdevumu segšanai PMLP ekspertiem, kuri iesaistīti darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās

51 708

113 120

61412