Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

41 038

38 000

45 000

45 000

45 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

397

400

300

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

227

150

250

250

250

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

236 802

191 673

148 779

113 998

102 155

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

200 321

303 317

353 468

352 377

369 132

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

7779

7000

7000

7000

7000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

915

950

950

950

950

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

1 946 833

1 400 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

139 886

100 000

100 000

100 000

100 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

17 552 174

18 801 266

19 605 291

17 487 079

20 241 741

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

1 249 092

804 025

-2 118 212

2 754 662

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

7,1

4,3

-10,8

15,8

Atlīdzība, euro

8 674 391

9 426 569

9 497 110

9 427 142

9 427 142

Vidējais amata vietu skaits gadā

638

634

60216

602

602

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1132

1239

1315

1305

1305

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4190

-

-

-

-

162019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 26 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 62.07.00  “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 989 119

7 793 144

804 025

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

0

83 056

83 056

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai

-

83 056

83 056

Vienreizēji pasākumi

0

53 318

53 318

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

53 318

53 318

Ilgtermiņa saistības

4 776 520

6 488 754

1 712 234

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

0

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

0

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

0

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

4 716 888

6 401 857

1 684 969

Twinning proposal projekts “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē”

-

27 265

27 265

Citas izmaiņas

2 212 599

1 168 016

-1 044 583

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai

85 372

-

-85 372

Samazināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)

1 115 215

-

-1 115 215

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (transferts no Ekonomikas ministrijas)

40 203

80 768

40 565

Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem

57 286

-

-57 286

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

48 227

48 227

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

31 930

31 906

-24

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID)

847 036

-

-847 036

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar līgumu VRAA Nr.13-6/17/94 nodrošinātu E-pakalpojuma EP02 „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un „Pakalpe GetPreviousPersonCode-v1-0” turpmāku uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)

-

5165

5165

Izdevumu palielinājums 953 805 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētājiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.),

tai skaitā līdzekļu pārdale 169 952 euro apmērā Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta budžeta programmai 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas", lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētājiem, iepriekš reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās jebkurā vēlēšanu iecirknī (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

-

783 853

 

 

 

 

783 853

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, jo palielinājies sniegtā maksas pakalpojuma “Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana" pieprasījums

-

105 591

105 591

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Audžuģimeņu reģistra izveidi (transferts no Labklājības ministrijas)

-

14 472

14 472

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kuri iesaistīti  darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās

-

91 356

91 356

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

35 557

6678

-28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

35 557

6678

-28 879