Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

39 696

38 000

38 000

38 000

38 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

350

720

400

400

400

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

-

150

150

150

150

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

284 850

234 874

191 673

164 643

168 491

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

183 841

251 405

303 317

259 896

283 295

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

8 319

7000

7000

7000

7000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

987

1000

950

950

900

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

2 922 146

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

152 112

100 000

100 000

100 000

100 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 287 144

18 294 449

18 801 266

15 478 486

11 958 590

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 007 305

506 817

-3 322 780

-3 519 896

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,3

2,8

-17,7

-22,7

Atlīdzība, euro

8 625 838

8 756 897

9 426 569

9 362 966

9 362 966

Vidējais amata vietu skaits gadā

641

647

634*

634

634

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1121

1128

1239

1231

1231

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1346

-

-

-

-

*No 2018.gada samazinātas 13 amata vietas, tai skaitā 10 amata vietas samazinātas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētājos pasākumos, kā arī likvidētas 3 ilgstoši vakantās amata vietas (bez finansējuma).

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 822 621

7 329 438

506 817

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

85 372

85 372

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai

-

85 372

85 372

Ilgtermiņa saistības

4 776 520

4 776 520

0

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

0

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

0

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

0

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

4 716 888

4 716 888

0

Citas izmaiņas

2 046 101

2 467 546

421 445

Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)

1 040 565

1 115 215

74 650

Samazināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai

282 030

143 734

-138 296

Neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai ” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”, lai nodrošinātu medicīnas kabineta uzturēšanu

-

131 618

131 618

Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai

-

6678

6678

Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem

103 213

57 286

-45 927

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas” īstenošanai

93 396

-

-93 396

Izdevumu pārdale Labklājības ministrijai pabalstu uzturēšanās izdevumu segšanas nodrošināšanai bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām

73 056

-

-73 056

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)

-

1394

1394

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

31 930

31 930

Palielināti izdevumi darba samaksas izlīdzināšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai (MK 12.09.2017. prot.Nr.45 49.§ 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa LR pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanai un ar to saistītajiem pakalpojumiem

-

548 083

548 083

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informācijas izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra – PMLP darba samaksas izlīdzināšanai, informācijas sistēmu attīstībai un uzturēšanai (MK 12.09.2017. prot.Nr.45 52.§ 1.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra

-

391 405

391 405

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana” īstenošanai

447 163

-

-447 163

Transferta ieņēmumu un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu

-

40 203

40 203

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

6678

-

-6678

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

6678

-

-6678