Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

41 988

35 000

38 000

38 000

38 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

330

720

720

720

720

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

-

-

150

150

150

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

320 928

274 494

234 874

143 882

135 845

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

186 019

206 626

251 405

326 339

256 730

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

8183

7000

7000

7000

7000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

971

1000

1000

950

950

Veikta iedzīvotāju uzskaite, palielināts Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjoms

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

1 868 667

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)8

115 578

58 000

100 000

100 000

100 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 366 767

16 317 622

18 294 449

17 455 934

14 264 150

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-49 145

1 976 827

-838 515

-3 191 784

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

12,1

-4,6

-18,3

Atlīdzība, euro

7 491 356

8 156 048

8 756 897

8 422 197

8 422 197

Vidējais amata vietu skaits gadā

677

651

647

631

631

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

922

1044

1128

1112

1112

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1607

 

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 880 611

7 857 438

1 976 827

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

81 079

81 079

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

89

89

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

80 990

80 990

Vienreizēji pasākumi

60 000

-

-60 000

Samazināti izdevumi klientu apkalpošanas telpu aprīkošanai ar videonovērošanas sistēmu

60 000

-

-60 000

Ilgtermiņa saistības

4 776 520

4 776 520

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

-

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

19 377

19 377

-

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

40 255

40 255

-

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana*

4 716 888

4 716 888

-

Citas izmaiņas

1 044 091

2 999 839

1 955 748

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

48 227

-

-48 227

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” īstenošanai

293 208

282 030 

-11 178

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas” īstenošanai

180 600

93 396 

-87 204

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana” īstenošanai

98 078

447 163

349 085

Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Pašvaldību vēlēšanas 2017.gadā, Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)

334 565

1 040 565

706 000

Palielināti izdevumi Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra uzturēšanai

-

36 255

36 255

Palielināti izdevumi Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros izveidotās Dokumentu digitalizācijas un elektronisko dokumentu apstrādes informācijas sistēmas pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

80 544

80 544

Palielināti izdevumi Patvēruma meklētāju reģistra pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

19 187

19 187

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Nacionālās VIS funkcionalitātes pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

50 450

50 450

Palielināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem

89 413

103 213

13 800

Palielināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam

(finansēšanas avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem)

-

502 300

502 300

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

344 736

344 736

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšpogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam

-

344 736

344 736

* Ilgtermiņa saistību pasākumam 2017.gadā sākotnēji plānoti izdevumi 5 597 768 euro, bet saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteikto, izdevumi  samazināti par 880 880 euro.