Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

47 191

45 700

45 700

45 700

45 700

Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

-

-

13 624

14 986

16 484

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

192

300

-

-

-

Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1

-

-

300

300

300

Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)

-

-

250

250

250

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

148 620

113 998

102 155

147 461

243 737

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

238 026

352 377

 369 132

420 500

265 850

Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits)

-

-

4 810

12 026

9 621

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

7 775

6 000

5 500

5 000

5000

Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)

-

-

2 110

2 045

2 000

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

1 567 668

1 900 000

-

-

-

Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2

-

-

1 900 000

2 000 000

2 000 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

140 286

100 000

100 000

100 000

100 000

Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu lietotāji (skaits)

-

-

16 000

16 000

16 000

Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu
un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

-

-

25

11

5

Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana

Apmācīti nodarbinātie (skaits)

-

-

500

500

500

Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei

Personāla mainība (%)

-

-

10

10

10

Piezīmes.
1 Ar 2021. gadu nosaukums precizēts atbilstoši PMLP darbības stratēģijai 2020.-2022. gadam.
2 Iepriekšējais rādītāja nosaukums “Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)”. 2021. gadā saskaņā ar PMLP īstenoto ERAF projektu “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” plānota Fizisko personu reģistra ieviešana.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 412 605

17 798 491

21 960 197

19 291 481

18 407 896

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 614 114

4 161 706

-2 668 716

-883 585

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,8

23,4

-12,2

-4,6

Atlīdzība, euro

9 496 333

9 427 142

9 390 195

9 390 195

9 390 195

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

589

593

5901

590

590

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 344

1 325

1 326

1 326

1 326

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 184

-

-

-

-

Piezīmes.
1Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē likvidētas 3 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 415 730

10 577 436

4 161 706

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

999 152

807 426

-191 726

Palielināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai

 -

772 820

772 820

Samazināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 43.§ 6.p.)

709 900

-

-709 900

Samazināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Vēlēšanu procesa pilnveidošana” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

250 000

-

-250 000

Finansējuma pārdale no VARAM administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)

-

34 606

34 606

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

39 252

-

-39 252

Ilgtermiņa saistības

5 338 031

9 656 042

4 318 011

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

0

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

0

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

0

ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

Palielināti izdevumi VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" valsts deliģētā uzdevuma par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakapojumu sniegšanu nodrošināšanai (resursu avots - ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2020.gada 3.decembrī))

5 278 399

 

 

2 832 997

9 596 410

 

 

 

 

 

 

 

1 546 386

4 318 011

Citas izmaiņas

78 547

113 968

35 421

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no VARAM un atbilstoši izdevumi e-pakalpojuma EP02 “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un “Pakalpe GetPrevisionCode-vI-0” uzturēšanai

5 165

-

-5 165

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

1 042

1 042

Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transferta saņemšanai no EM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29.§ 4.p.)

35 393

23 595

-11 798

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” ietvaros izveidoto NVIS un Ielūgumu reģistra papildinājumu uzturēšanai

-

49 419

49 419

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

37 989

-

-37 989

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

39 912

39 912

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā nomas maksas izdevumu segšanu

-

7 568

7 568

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 26, Rīgā nomas maksas izdevumu segšanu

-

5 447

5 447

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 105, Daugavpilī nomas maksas izdevumu segšanu

-

26 897

26 897