Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību nolikums.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
  5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

42 166

45 700

45 700

45 700

47 350

Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

-

13 624

14 986

16 484

18 132

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1

180

-

-

-

-

Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1

-

300

500

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

-

-

250

250

250

Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)

-

250

250

250

250

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

93 629

102 155

147 461

243 737

336 858

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

192 147

 369 132

420 500

265 850

170 206

Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits)

-

4810

12 026

9 621

3200

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

5 661

5 500

5 000

5000

5000

Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)

-

2110

2045

2000

2000

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2

1 416 669

1 900 000

-

-

-

Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2

-

-

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)

141 651

100 000

100 000

120 000

12 000

Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu lietotāji (skaits)

-

16 000

16 000

15 000

15 000

Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu
un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

-

25

11

5

4

Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana

Apmācīti nodarbinātie (skaits)

-

500

500

500

500

Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei

Personāla mainība (%)

-

10

10

10

10

Piezīmes.

1 Rādītājs “Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)”, kura redakcija precizēta atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģijai 2020. 2022. gadam.

2 Rādītājs “Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) ” no 2022. gada  tiks aizstāts ar rādītāju “Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 348 806

21 960 197

19 895 939

18 458 547

12 534 653

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 611 391

-2 064 258

-1 437 392

-5 923 894

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,6

-9,4

-7,2

-32,1

Atlīdzība, euro

9 382 986

9 390 195

9 440 886

9 439 810

9 440 886

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

571

590

5911

591

591

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 369

1 326

1 331

1 331

1 331

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 715

-

-

-

-

Piezīmes.

1 1 amata vietas pārdale no budžeta apakšprogrammas 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014. – 2020)” īstenotā projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” (amata vieta tika pārdalīta uz projekta īstenošanas laiku). Uzsākot projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" īstenošanu 2018.gada 3.martā, 1 amata vieta tika pārdalīta no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” uz budžeta apakšprogrammu 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”, pēc projekta īstenošanas pabeigšanas amata vieta tika atgriezta.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 777 163

7 712 905

-2 064 258

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

553 807

553 807

Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

518 572

518 572

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm  (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

35 235

35 235

Vienreizēji pasākumi

34 606

39 252

4 646

Samazināti izdevumi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)

34 606

-

-34 606

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

39 252

39 252

Ilgtermiņa saistības

9 656 042

6 990 676

-2 665 366

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

-

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

25 318

25 318

-

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

-

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

9 596 410

6 931 044

-2 665 366

Citas izmaiņas

86 515

129 170

42 655

Izdevumu izmaiņas 2021.gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai

62 920

-

-62 920

Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transferta saņemšanai no EM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29.§ 4.p.)

23 595

-

-23 595

Palielināti izdevumi Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai 2022.gadā

-

78 519

78 519

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas iekārtu eID karšu un aplokšņu skanēšanai nomaiņai

-

50 651

50 651