Ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana

 • Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts

 • Tautsaimniecības noturība un investīciju piesaiste enerģētiskajai neatkarībai

 • Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana

 • Iekšējā tirgus uzraudzība

 • Oficiālās statistikas nodrošināšana

 • Konkurences politikas īstenošana

Ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. identificēt konkrētās investīciju vajadzības tautsaimniecībā, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus vienota Latvijas valsts tēla attīstībai;
 2. veicināt augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanu, kā arī  lielo investīciju projektu attīstību ekonomikas transformācijai;
 3. īstenot aktivitātes, kas vērstas uz cilvēkkapitāla stratēģijas attīstību, analizēt situāciju Latvijā darbaspēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti, prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām, kā arī veicinātu iedzīvotāju izpratni par mūžizglītības lomu;
 4. nodrošināt Atveseļošanas fonda un ES fondu 2021. – 2027. gadam plānošanas perioda programmu izstrādi un īstenošanu uzņēmumu digitālajai transformācijai, produktivitātes kāpināšanai un energoefektivitātei, kā arī nodrošināt īstermiņa eksporta kredīta garantiju pieejamību uzņēmumiem ES un OECD valstīs;
 5. nodrošināt oficiālās statistikas modernizāciju un kvalitatīvu datu ražošanu atbilstoši lietotāju interesēm, mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem, kā arī attīstīt sadarbību ar partneriem un īstenot pasākumus datu pieejamības veicināšanai;
 6. veicināt jaunuzņēmumu nozares ekonomisko attīstību, ārvalstu investīciju piesaisti agrīnās un sēklas stadijas jaunuzņēmumiem, investoru kustības attīstību Latvijā, finansējumu riska kapitāla ekosistēmas attīstībai;
 7. atvieglot ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt aizdevumus mājokļa iegādei vai būvniecībai;
 8. turpināt būvniecības procesa pilnveidošanu un vienkāršošanu, panākot caurspīdīgu, īsu, vienveidīgu un efektīvu būvniecības ieceres īstenošanas elektronisko administratīvo procesu, attīstot Būvniecības informācijas sistēmu, kā arī veicināt būvniecības procesa un būvju kvalitāti;
 9. atklāt un preventīvi novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus un nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, kā arī ieviest efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā;
 10.  efektivizēt uz riska vadības principiem preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisku uzraudzību, stiprināt būvizstrādājumu kontroli, kā arī īstenot patērētāju tiesību uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
 11.  nodrošināt atbalstu mājsaimniecību lietotājiem un uzņēmumiem  elektroenerģijas un dabasgāzes cenas, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojuma cenas sadārdzinājuma kompensēšanai; 
 12.  nodrošināt pakāpenisku enerģētikas sektora pāreju uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu, sekmējot elektroapgādes sistēmas drošumu, kā arī samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai.

 Ekonomikas ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

Ekonomikas ministrijas grafiks

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 300

1 275

1 313

1 169

1 156

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 077

1 086

1 069

1 070

1 070

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

223

189

244

99

86

 ​​​​​​Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

883 799

1 351 191

1 351 191

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

883 799

1 351 191

1 351 191

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)

21

21

21

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

689 867

1 092 615

1 092 615

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)

4

4

4

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

193 932 

258 576

258 576

2.

Uzlabota cilvēkkapitāla un nodarbinātības pārvaldība Latvijā

675 318

759 828

844 339

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nacionālās cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātā uzlabot cilvēkkapitāla un nodarbinātības pārvaldību Latvijā

675 318

759 828

844 339

Sagatavoti dati nodarbinātības situācijas un tendenču analīzei Latvijā

Sagatavots apmācību programmu dalībnieku monitorings (skaits)

1

1

1

24.00.00 Statistikas informācijas nodrošināšana

228 020

228 020

228 020

Izstrādāta un īstenota nacionālā cilvēkkapitāla attīstības stratēģija

Ieviests cilvēkkapitāla jautājumu pārvaldības modelis (%)

50

80

100

Izstrādāta nacionālā cilvēkkapitāla attīstības stratēģija (skaits)

1

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

447 298

531 808

616 319

3.

Inovāciju fonds

2 000 000

4 000 000

4 000 000

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Sniegt atbalstu augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomām

2 000 000

4 000 000

4 000 000

Atbalsts agrīnas stadijas komerciālas ievirzes pētniecības projektiem noteiktās Viedās specializācijas jomās

Atbalstītās pētniecības platformas, kas apvieno RIS3 jomas spēcīgākās pētniecības organizācijas (skaits)

2

2

2

Atbalstītie apakšprojekti pētniecības platformās (skaits)

2

5

5

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

4.

Finanšu instruments investīciju projektiem

10 000 000

30 000 000

30 000 000

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem

10 000 000

30 000 000

30 000 000

Atbalsts investīciju veicinošiem pasākumiem

Atbalstāmie komersanti (skaits)

2

4

4

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

5.

Būvniecības informācijas sistēmas tālāka attīstība un pakalpojumu modernizēšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

2 327 558

2 603 524

2 626 526

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Īstenot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības pasākumus, kas nodrošinās būvniecības nozares produktivitātes kāpināšanu un būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

2 327 558

2 603 524

2 626 526

Būvniecības informācijas sistēmas tālāka attīstība un pakalpojumu modernizēšana

Izstrādāti datu apmaiņas un nozares uzņēmumu IT procesi (skaits)

-

2

2

Uzlabota BIS procesu lietojamība (skaits)

4

2

3

Pasākumi BIS esošo datu apmaiņas saskarņu migrācijai uz API Pārvaldnieka moduli (skaits)

1

-

-

Būvniecībā uzlaboti automatizācijas procesi (skaits)

2

3

3

20.00.00 Būvniecība

6.

Mājokļu garantiju atbalsta programma un atbalsta programma Balsts

3 000 000

3 600 000

3 600 000

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt valsts palīdzību daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot garantijas dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

3 000 000

3 600 000

3 600 000

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās “Balsts” subsīdijas daudzbērnu ģimenēm (skaits)

330

400

400

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

7.

Jaunuzņēmumu nozares attīstības un ārvalstu investīciju piesaistes veicināšana Latvijā

200 000

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Veicināt jaunuzņēmumu nozares ekonomisko attīstību, paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus

200 000

-

-

Atbalsts investīciju veicinošiem pasākumiem

Aktivitātes Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas konkurētspējas veicināšanai (skaits)

10

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

8.

Vienreizēji izdevumi nekustamā īpašuma Brīvības ielā 55, Rīgā stāvokļa uzlabošanai

448 704

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 55, Rīgā stāvokļa uzlabošanu

448 704

-

-

Uzlabots nekustamā īpašuma Brīvības ielā 55, Rīgā stāvoklis

Atbilstoši finansējumam ieplānoto remontdarbu veikšana Ekonomikas ministrijas ēkā (%)

100

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

9.

Eksporta darījumu apdrošināšana tirgus nepilnību novēršanai

2 190 000

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt eksporta apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem

2 190 000

-

-

Atbalstīti komersanti (t.sk. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības), saņemot apdrošināšanu īsa, vidēja un ilgtermiņa eksporta darījumiem

Atbalstīti komersanti (skaits)

20

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

10.

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

16 251

21 668

21 668

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie

16 251

21 668

21 668

Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie

Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)

9

9

9

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

11.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību 

1 439 085

1 918 774

1 918 774

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

1 439 085

1 918 774

1 918 774

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu  (%)

100

100

100

 

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem  mēnešalga tiek noteikta virs 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

20.00.00 Būvniecība

101 276

135 035

135 035

24.00.00 Statistikas informācijas nodrošināšana

929 425

1 239 233

1 239 233

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

27 494

36 659

36 659

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

19 807

26 409

26 409

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

295 521

394 028

394 028

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

7 067

9 423

9 423

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

58 495

77 987

77 987

12.

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, attīstot IT risinājumus, konkurences pārkāpumu efektīvākai izmeklēšanai

130 000

643 735

541 735

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Attīstīt IT risinājumus konkurences pārkāpumu efektīvākai izmeklēšanai

130 000

643 735

541 735

Veicināta karteļvienošanos atklāšana un novēršana publiskos iepirkumos uz ex-officio pamata

Publisko iepirkumu padziļināta pārbaude (skaits)

-

4

5

Izveidotas jaunas amata vietas (skaits)

-

1

1

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

13.

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot efektīvāku konkurences regulējuma izpildi un iekšējā tirgus pienācīgas darbības uzraudzību

516 640

1 318 292

1 568 292

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt efektīvāku konkurences regulējuma izpildi un iekšējā tirgus pienācīgas darbības uzraudzību

516 640

1 318 292

1 568 292

Novērsti digitālo platformu izraisītie konkurences kropļojumi un novērsta savstarpēji saskaņotu pretendentu piedāvājumu izvēle publiskos iepirkumos

Sniegti viedokli padomdevēju Komitejā EK lēmumu pieņemšanai (skaits)

1

2

3

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

14.

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot atbalstu publisko iepirkumu rīkotājiem karteļvienošanās pazīmju konstatēšanā

220 718

210 268

208 768

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Nodrošināt atbalstu publisko iepirkumu rīkotājiem karteļvienošanās pazīmju konstatēšanā

220 718

210 268

208 768

Novērsta savstarpēji saskaņotu pretendentu piedāvājumu izvēle publiskos iepirkumos un veicināta karteļvienošanos atklāšana un novēršana

Atbilstoši pasūtītāja lūgumam izvērtēti publiskie iepirkumi  un sniegts viedoklis (skaits)

24

24

24

Izveidotas jaunas amata vietas (skaits)

5

5

5

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

Kopā

24 048 073

46 427 280

46 681 293

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ekonomikas ministrija 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna programma 32.00.00 “Mājokļu politikas ieviešana” ar vienu apakšprogrammu 32.03.00 “Atbalsts mājokļiem”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 29.08.00 “Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND”;
 3. precizēts nosaukums programmai 29.00.00 “Tautsaimniecības noturība un enerģētiskā neatkarība”;
 4. izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;
 6. izveidota jauna apakšprogramma 70.50.00 “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)”;
 7. izveidota jauna apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”
 8. izveidota jauna apakšprogramma 74.50.00 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai”.