Programmas mērķis:

  • asistenta pakalpojumu nodrošināšana personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Pakalpojuma saņēmēji - personas ar invaliditāti (skaits)

290

255

295

300

300

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

698 422

1 031 890

746 350

1 031 890

1 031 890

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

333 468

-285 540

285 540

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47,7

-27,7

38,2

-

Atlīdzība, euro

2 720

3 399

3 399

3 399

3 399

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

227

283

283

283

283

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

285 540

-

-285 540

t. sk.:

Citas izmaiņas

285 540

-

-285 540

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00 "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

285 540

-

-285 540