Programmas mērķis:

  • veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles - Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi¹

160 452

100 000

120 000

120 000

120 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi²

3 848

2 500

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas

×

×

2

2

2

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises)

×

×

180

180

180

¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Kopējais apmeklētāju skaits”

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Muzeja jaunieguvu skaits”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 345 577

1 605 779

1 408 520

1 472 020

1 462 962

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

260 202

-197 259

63 500

-9 058

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,3

-12,3

4,5

-0,6

Atlīdzība, euro

925 461

916 455

976 172

976 172

992 050

Vidējais amata vietu skaits gadā

68

68

68

68

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 114

1 098

1 182

1 182

1 184

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 301

20 837

11 450

11 450

11 450

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

474 722

277 463

-197 259

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 340

5 340

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

5 340

5 340

Citas izmaiņas

474 722

272 123

-202 599

Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu

105 843

5 691

-100 152

Palielināti izdevumi uzturēšanai 2014.gadā uzsāktās jaunajai politikas iniciatīvas “Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 1.punktu

-

30 979

30 979

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

60 668

125 104

64 436

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pieprasījumu pēc Latvijas Kara muzeja sniegto maksas pakalpojumu pieaugumu

-

14 450

14 450

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

308 211

95 899

-212 312

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.un 18.augusta sēdē nolemto

-

95 899

95 899

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu ekspozīciju  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot. Nr.62 2.§

308 211

-

-308 211