Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. veikt krājumu un vēstures pētniecību;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi (skaits)

19 430

100 000

100 000

100 000

100 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi (skaits)

3 439

3 000

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)

4

5

5

5

5

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)

52

120

120

120

120

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 596 509

1 606 011

2 168 232

1 997 826

1 949 926

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 502

562 221

-170 406

-47 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

35,0

-7,9

-2,4

Atlīdzība, euro

1 230 554

1 215 405

1 473 288

1 471 852

1 471 852

Vidējais amata vietu skaits gadā

69

69

68

68

68

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 486

1 459

1 780

1 779

1 779

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

7 310

20 590

20 590

20 590

Piezīmes.
1 Izmaiņas amatu vietu skaitā – 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

44 719

606 940

562 221

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

27 757

27 757

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

27 757

27 757

Citas izmaiņas

44 719

579 183

534 464

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022. gada 22. decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts) t.sk.: 

-

489 312

489 312

gida un ekspozīcijas uzturēšanas pienākumu veikšanai Latvijas Kara muzeja filiālē – apskates vietā Liepājā

-

20 590

20 590

atlīdzībai “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteiktajam

-

135 875

135 875

       izdevumiem par siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumu

-

115 977

155 977

ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtāšanai un uzturēšanai

-

216 870

216 870

Samazināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada

26 262

-

-26 262

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

18 457

89 871

74 414

Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu IKT funkciju centralizēšanu

16 210

-

-16 210

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu", lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

-

89 871

89 871

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

2 247

-

-2 247