Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi (skaits)

52 609

100 000

100 000

100 000

100 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi (skaits)

3 766

3 000

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)

4

5

5

5

5

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)

66

120

120

120

120

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 605 342

1 552 059

1 606 011

1 579 749

1 579 749

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-53 283

53 952

-26 262

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,3

3,5

-1,6

-

Atlīdzība, euro

1 212 399

1 213 796

1 215 405

1 215 405

1 215 405

Vidējais amata vietu skaits gadā

69

69

69

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 458

1 457

1 450

1 450

1 450

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 424

7 310

7 310

7 310

7 310

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

53 952

53 952

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

53 952

53 952

Palielināti izdevumi ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu palielinājuma prognozi,  attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai un iestādes  uzturēšanas izdevumiem

-

2 000

2 000

Palielināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. gada

-

34 716

34 716

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

17 236

17 236

Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu   starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi saskaņā ar MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. p.

-

17 236

17 236