Programmas mērķis:

  • nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā un Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu;
  5. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  6. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

185

200

200

200

200

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

3

3

3

3

3

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

3

3

3

3

3

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

7 800

4 000

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 902 806

1 925 845

405 845

405 845

405 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23 039

-1 520 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,2

-78,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

5828 791

4308 791

-1520 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi (ilgtermiņa saistības)

4 168 784

4168 784

-

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Sadarbības valsts vai Asociētās dalībvalsts statusā

-

4168 784

4168 784

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām):

4168 784

-

-4168 784

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūrā asociētās dalībvalsts statusā, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 6.novembra sēdes protokola Nr.52 23.§ 7.punktam.

4168 784

-

-4168 784

Ilgtermiņa saistības

1660 007

140 007

-1520 000

Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai.

1 660 007

140 007

-1520 000