Programmas mērķis:

nodrošināt sadarbību ar ES un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, EK un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā,  Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu un Eiropas Skolu tīklā European Schoolnet;
  5. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  6. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

20

100

100

100

100

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

3

4

4

4

4

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

4

4

4

4

4

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana, tai skaitā no Akadēmiskās informācijas centra pašu ieņēmumiem (skaits)

5 580

8 000

8 000

8 000

8 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

341 954

424 257

443 096

443 096

443 096

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82 303

18 839

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24.1

4,4

-

-

Atlīdzība, euro

2 963

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 963

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

18 839

18 839

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

16 172

16 172

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

16 172

16 172

Ilgtermiņa saistības

-

2 667

2 667

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti projektam “Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai” saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

2 570

2 570

Finansējuma palielinājums dalības maksas pieauguma nodrošināšanai Eiropas Padomes daļējā nolīgumā par sportu

-

97

97