Programmas mērķis:

nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:
  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;
 2. turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:
  • sadarbība ar Eiropas Savienības valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 069

6 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (skaits)

184

135

135

135

135

Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

6

6

6

6

6

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

3

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

447 895

498 103

567 303

478 453

478 453

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 208

69 200

-88 850

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,2

13,9

-15,7

-

Atlīdzība, euro

228 287

231 655

231 655

231 655

231 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

8

7,5

7,5

7,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 215

1 765

1 882

1 882

1 882

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

68 808

62 239

62 239

62 239

62 239

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

28 749

97 949

69 200

t.sk.

Prioritāri pasākumi

-

89 000

89 000

Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana

-

89 000

89 000

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 399

6 399

-

Citas izmaiņas

22350

2 550

-19 800

Samazināti izdevumi Valsts administrācijas skolas mācību telpu remontam un aprīkošanai, kas segti no maksas pakalpojumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri

22 350

-

-22 350

Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros izstrādātās Mācību pārvaldības sistēmas uzturēšanai

-

2 550

2 550