Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts politikas valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:
  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;
 2. turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:
  • sadarbība ar Eiropas Savienības valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros, īpaši sadarbība ar Gruziju, Azerbaidžānu un Moldovu, kā arī Balkānu reģiona valstīm;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 416

6 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (skaits)

144

130

135

135

135

Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori  

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

17

6

6

6

6

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

3

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

395 835

461 717

498 103

478 303

478 453

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65 882

36 386

-19 800

150

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,6

7,9

-4,0

0,03

Atlīdzība, euro

201 186

231 664

231 655

231 655

231 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

6,2

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 849

1 699

1 765

1 765

1 765

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

63 632

68 605

62 239

62 239

62 239

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 408

42 794

36 386

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējā biedra nauda NISPAcee (Centrālās un Austrumeiropas skolu un institūtu tīkls)

351

-8

-351

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 048

6 399

351

Citas izmaiņas

9

36 395

36 386

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

9

-

-9

Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu ietvaros izstrādātās Mācību pārvaldības sistēmas uzturēšanai

-

14 045

14 045

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu Valsts administrācijas skolas mācību telpu remontu un aprīkošanu

-

22 350

22 350

 

8Dalība NISPAcee ar 2019.gadu tika pārtraukta.