Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:
  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;
 2. turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:
  • sadarbība ar Eiropas Savienības valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros, īpaši sadarbība ar Gruziju, Azerbaidžānu un Moldovu, kā arī Balkānu reģiona valstīm;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs – Valsts administrācijas skola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

8 210

5 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (skaits)

157

120

130

130

130

Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori  

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

17

15

6

6

6

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

3

8

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

458 835

459 880

461 717

461 708

461 708

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 045

1 837

-9

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

0,4

0,0

-

Atlīdzība, euro

211 733

229 827

231 664

231 655

231 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 518

1 820

1 699

 1 698

1 698

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

66 040

55 065

68 605

68 605

68 605

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 399

8 236

1 837

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējā biedra nauda NISPAcee (Centrālās un Austrumeiropas skolu un institūtu tīkls)

351

351

-

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 048

6 048

-

Citas izmaiņas

-

1 837

1 837

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 837

1 837