Programmas mērķis:

nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:
  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;
 2. turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:
  • sadarbība ar ES valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

4 634

4 500

4500

5000

5000

Organizēti kursi (skaits)1

190

135

135

135

135

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

7

6

6

10

10

Sertifikātu ieguvušie (skaits)

5

3

3

8

8

Piezīmes.
1 Organizēti kursi par unikālām tēmām.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

398 842

636 520

549 764

550 110

550 110

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

237 678

-86 756

346

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

59,6

-13,6

0,1

-

Atlīdzība, euro

189 335

243 655

244 694

245 040

245 040

Vidējais amata vietu skaits gadā

6,5

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 892

2 069

2 132

2 136

2 136

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

41 730

45 000

40 000

40 000

40 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

153 399

66 643

-86 756

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 039

1 039

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

1 039

1 039

Vienreizēji pasākumi

-

59 205

59 205

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts)

-

59 205

59 205

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 399

6 399

-

Citas izmaiņas

147 000

-

-147 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana un IKT, materiāli tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

147 000

-

-147 000