Programmas mērķis:

nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:

  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;

2) turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:

  • sadarbība ar ES valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 595

6 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (unikālo tēmu skaits)

131

135

135

135

135

Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori  

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

9

6

6

6

6

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

5

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

495 317

567 303

476 604

477 520

477 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71 986

-90 699

916

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,5

-16,0

0,2

-

Atlīdzība, euro

230 079

231 655

231 655

231 655

231 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7,5

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 944

1 882

1 944

1 944

1 944

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

66 763

62 239

45 000

45 000

45 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 248

6 549

-90 699

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

916

-

-916

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) 916 - -916

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 399

6 399

-

Citas izmaiņas

89 933

150

-89 783

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

89 000

-

-89 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) 933 - -933
Palielināti izdevumi ESF projektu ietvaros izstrādātās Mācību pārvaldības sistēmas uzturēšanai - 150 150