Programmas mērķis:

nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:

  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;

2) turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:

  • sadarbība ar ES valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki

Apmācīti darbinieki (skaits)

6 273

6 000

4 500

4 500

4 500

Organizēti kursi (unikālās tēmas) (skaits)

138

135

135

135

135

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

0

6

6

6

6

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

0

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

462 735

476 604

636 520

489 520

489 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 869

159 916

-147 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

33,6

-23,1

-

Atlīdzība, euro

203 174

231 655

243 655

243 655

243 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

7,5

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 607

1 944

2 069

2 069

2 069

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

58 537

45 000

45 000

45 000

45 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

6 399

166 315

159 916

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

159 000

159 000

Resora “Ministru kabinets” valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana un IKT, materiāli tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana

-

159 000

159 000

Ilgtermiņa saistības

6 399

6 399

-

Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu

6 399

6 399

-

Citas izmaiņas

 -

916

916

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem  2021. gadā

 -

916

916