Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām valstīm kino nozares jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

41

45

30

35

30

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

8

8

8

8

8

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

197 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 664 010

5 455 699

5 445 827

5 945 827

4 945 827

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 208 311

-9 872

500 000

-1 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,5

-0,2

9,2

-16,8

Atlīdzība, euro

201 705

209 838

194 236

194 236

194 236

Vidējais amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 418

1 455

1 406

1 406

1 406

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 487

17 739

8 686

8 686

8 686

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

509 872

500 000

-9 872

t. sk.:

Citas izmaiņas

509 872

500 000

-9 872

Mērķprogramma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai

 

500 000

500 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

37

-

-37

Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – Filmu simtgades programmai, kuri tika piešķirti saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

500 000

-

-500 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 835

-

-9 835

Samazinājums pret 2018.gadu no apakšprogrammas 19.07.00 “Mākslas un literatūra” pārdalītā finansējuma, lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību „Vecākais referents ražošanas jautājumos” Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai

9 835

-

-9 835