Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām valstīm kino nozares jomā.

Programmas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

16

50

45

30

35

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

8

6

8

8

8

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

185 000

150 000

300 000

200 000

200 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 855 375

9 784 965

5 455 699

5 445 827

5 945 827

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 929 590

-4 329 266

-9 872

500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67,1

-44,2

-0,2

9,2

Atlīdzība, euro

212 121

195 465

209 838

194 236

194 236

Vidējais amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 373

1 387

1 455

1 424

1 567

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

30 878

12 359

17 739

6 205

6 205

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 330 056

790

-4 329 266

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

350 000

-

-350 000

Kinofilmas Nameja gredzens uzņemšanai

300 000

-

-300 000

Spēlfilmas “Bille” uzņemšanai

50 000

-

-50 000

Citas izmaiņas

3 980 056

790

-3 979 266

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

 

790

790

Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – Filmu simtgades programmai, kuri tika piešķirti saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

3 503 000

-

-3 503 000

Filmas “Dvēseļu putenis” ražošanas turpināšanai

467 500

-

-467 500

Izdevumi, kuri segti no pašu ieņēmumiem, ņemot vērā, ka atbilstoši Augstākās tiesas 2017.gada 31.janvāra lēmumam mantiskās autortiesības par 973 filmām pieder fiziskām personām

9 556

-

-9 556