Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām valstīm kino nozares jomā.

Programmas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

49

35

50

50

50

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

8

5

6

6

6

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

×

×

150 000

170 000

170 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 979 783

5 846 065

9 784 965

5 464 465

4 954 630

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 866 282

3 938 900

-4 320 500

-509 835

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,9

67,4

-44,2

-9,3

Atlīdzība, euro

185 650

202 276

195 465

195 465

185 630

Vidējais amata vietu skaits gadā

10

10

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 404

1 506

1 387

1 387

1 378

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 189

21 521

12 359

12 359

3 751

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 938 900

       3 938 900

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

350 178

350 178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Kinofilmas Nameja gredzens uzņemšanai

-

300 000

300 000

Spēlfilmas “Bille” uzņemšanai

-

50 000

50 000

Citas izmaiņas

-

3 588 722

3 588 722

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

249 003

249 003

Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – Filmu simtgades programmai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

-

3 244 000

3 244 000

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 19.07.00 “Mākslas un literatūra”, lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību “Vecākais referents ražošanas jautājumos” Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai

-

15 719

15 719

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” Nacionālā filmu festivāla nodrošināšanai

-

80 000

80 000