Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar ES un citām valstīm kino nozares jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

28

35

35

35

35

Finansētie filmu veidošanas projekti (atbalstīto filmu projekti, kuru veidošana tiek uzsākta vai turpinās) (skaits)

-

-

38

36

36

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

6

8

8

8

8

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

178 963

200 000

200 000

300 000

300 000

Filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un nodrošināta ārvalstu filmu uzņemšana (nacionālo filmu atbalsts un ārvalstu filmu uzņemšana)

Līdzfinansēti filmu projekti (skaits)

2

2

-

-

-

Filmas (skaits)

-

3

-

-

-

Filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai (nacionālo filmu atbalsts)

Filmas (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 733 908

6 351 139

6 568 775

5 568 775

5 568 775

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

617 231

217 636

-1 000 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,8

3,4

-15,2

-

Atlīdzība, euro

208 071

213 698

233 012

233 012

233 012

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 571

1 678

1 814

1 814

1 814

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 569

12 338

15 332

15 332

15 332

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 858 025

2 075 661

217 636

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 066 314

2 066 314

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

16 314

16 314

Nacionālā kino stiprināšana saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

2 050 000

2 050 000

Vienreizēji pasākumi

-

4 800

4 800

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

4 800

4 800

Strukturālas izmaiņas

858 013

-

-858 013

Izdevumi ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanai saskaņā ar 24.08.2021. MK sēdes prot. Nr.57 52.§ 51. punktu

858 013

-

-858 013

Citas izmaiņas

1 000 012

4 547

  • 995 465

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

3 012

3 012

Izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam par 0,5% punktiem saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

12

-

-12

Filmu projektiem, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un ārvalstu filmām saskaņā ar MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42  34.§ 2. punktu

1 000 000

-

-1 000 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 535

1 535

Finansējuma pārdale no programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai Nacionālais Kino centrs nodrošinātu nomas maksu par telpām nekustamajā īpašumā Peitavas ielā 10, Rīgā

-

1 535

1 535