Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  4. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos (t.sk. Leipciga, Boloņa, Frankfurte) un divos mūzikas industrijas gadatirgos.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Jaunais Rīgas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERata Baltica”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks” nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē; mūzikas, teātra, vizuālās mākslas, literatūras un grāmatniecības nozaru nevalstiskajām un valsts organizācijām, nodrošina nozaru attīstības veicināšanu un popularizēšanu ārvalstīs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

3 553

3 238

3 300

3 400

3 500

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

15

15

15

15

15

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

-

-

1 170 000

1 180 000

1 190 000

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

-

-

180 000

180 000

190 000

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

-

-

730

750

750

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Pasākumi (skaits)

9

9

-

-

-

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

-

5

-

-

-

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

-

-

180

180

180

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

1 713

1 500

1 730

1 740

1 750

Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

103

99

100

100

100

Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

-

450

470

500

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

-

140

145

150

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 842 174

25 327 561

26 302 946

26 278 772

26 282 514

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 485 387

975 385

-24 174

3 742

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

3,9

-0,1

-

Atlīdzība, euro

4 937

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 937

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

942 682

1 918 067

975 385

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 809 276

1 809 276

Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana

-

173 478

173 478

Samaksa par reprogrāfisko materiālu reproducēšanu

-

94 742

94 742

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

700 000

700 000

Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam

-

20 000

20 000

Labdarības koncerta Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstīšanas gadadienā nodrošināšana

(VSIA “VAK “Latvija””)

-

6 680

6 680

Liepājas koncerti – Liepājas Simfoniskā orķestra veltījums Latvijai simtajā dzimšanas dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai (VSIA Liepājas simfoniskais orķestris)

-

15 000

15 000

Aktieru un mūziķu atalgojuma palielinājumam no 800 euro uz 880 euro un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājumam no 903 euro uz 980 euro no 2017.gada 1.marta

-

799 376

799 376

Vienreizēji pasākumi

354 556

-

-354 556

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” teātra ēkas centrālās ieejas durvju nomaiņai

11 580

-

-11 580

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras Drāmas teātris” tehnisko iekārtu iegādei

19 595

-

-19 595

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” izrādēm latviešu un latgaliešu valodā.

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” darbības nodrošināšanai, attīstot valodu, kultūru un etnisko savdabību

22 000

-

-22 000

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” Latvijas Radio bigbenda darbības nodrošināšanai

243 811

-

-243 811

Samazināti izdevumi nodibinājumam „Jaunrades fonds” izglītojošas grāmatas par latviešu strēlniekiem Latvijas brīvības cīņās izdošanai

2 000

-

-2 000

Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Leļļu teātris” izrāžu pieejamībai bērniem no reģioniem Rīgā

35 570

-

-35 570

Citas izmaiņas

588 126

108 791

-479 335

Samazināti izdevumi Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, atbilstoši 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumam Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”

213 401

-

-213 401

Samazināti izdevumi iesākto kultūras objektu atvēršanai un to satura radīšanai

135 000

-

-135 000

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.03.00 “Filmu nozare”, lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību „Vecākais referents ražošanas jautājumos” Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai

15 719

-

-15 719

Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanu

124 006

-

-124 006

Atjaunoti izdevumi programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” no kuras 2016.gadā veikta vienreizēja finansējuma pārdale, lai nodrošinātu teātru, koncertorganizāciju un operas materiāltehniskās bāzes minimālu atjaunošanu

100 000

-

-100 000

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksa VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums- 2018” ietvaros”, atbilstoši 2016.gada 9.septembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 510 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””

-

108 791

108 791