Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  4. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA „Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA „Dailes teātris”, VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, VSIA ”Jaunais Rīgas teātris”, VSIA „Latvijas Leļļu teātris”, VSIA „Valmieras drāmas teātris”, VSIA „Daugavpils teātris”, VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, VSIA „Latvijas Koncerti”, VSIA „KREMERata Baltica”, VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”, VSIA „Rīgas Cirks”, kas nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

VSIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkcijas profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

4 004

3 260

3 231

3 023

3 394

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

30

27

24

25

25

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

1 215 848

1 050 000

857 057

872 119

955 303

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

275 386

190 000

175 478

159 640

186 244

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

869

651

400

437

423

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

132

103

104

107

105

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

1 926

1 800

1 800

1 800

1 800

 Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

109

100

100

100

100

 Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

459

455

455

455

455

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

98

100

100

100

100

Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

Kopējās iekārtas, kas tiek izmantotas autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē (skaits)

-

2 305

2 305

2 305

2 305

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

27 881 204

33 668 535

44 608 616

37 515 670

35 364 822

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 787 331

10 940 081

-7 092 946

-2 150 848

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,8

32,5

-15,9

-5,7

Atlīdzība, euro1

21 989

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 878

-

-

-

-

Piezīmes.
1Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība” un 21.00.00 “Kultūras mantojums”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

10 940 081

10 940 081

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

10 175 066

10 175 066

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas izbūvei Jaunajā zālē un jaunajā korpusā (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

74 700

74 700

Akustiskās koncertzāles ar konferenču funkciju projektēšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punktu))

-

7 000 000

7 000 000

VSIA “Latvijas Leļļu teātris” bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

600 000

600 000

VSIA “Valmieras drāmas teātris” energoefektivitātes projekta īstenošanai, lai segtu projekta neattiecināmās izmaksas (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

2 500 366

2 500 366

Citas izmaiņas

-

765 015

765 015

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

223 954

223 954

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

541 061

541 061

Finansējuma pārdale no programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums” VSIA “Dailes teātris” telpu labiekārtošanai un VSIA “Leļļu teātris” pagaidu telpu nomai un uzturēšanai (MK 15.09.2020. sēdes prot. Nr. 54 39.§ 4. punkts)

-

507 381

507 381

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros” VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” nekustamā īpašuma nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (MK 03.11.2020. sēdes prot. Nr. 66 19.§ 3. punkts)

 

33 680

33 680