Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana;
  4. pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  5. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA „Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA „Dailes teātris”, VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, VSIA ”Jaunais Rīgas teātris”, VSIA „Latvijas Leļļu teātris”, VSIA „Valmieras drāmas teātris”, VSIA „Daugavpils teātris”, VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, VSIA „Latvijas Koncerti”, VSIA „KREMERata Baltica”, VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”, VSIA „Rīgas Cirks”, kas nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

VSIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkcijas profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

2 193

3 231

3 053

3 394

3 395

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

36

24

25

25

25

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

519 342

857 057

842 119

955 303

955 350

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

126 206

 

175 478

159 640

186 244

186 250

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

237

400

407

423

423

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

30

104

107

105

105

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

2 112

1 800

2 000

2 000

2 000

Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

128

100

100

100

100

 Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

365

455

455

455

455

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

93

100

100

100

100

Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

Kopējās iekārtas, kas tiek izmantotas autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē (skaits)

2 224

2 305

2 305

2 305

 2305

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie resursi, euro

33 883 146

44 608 616

41 149 018

38 716 207

38 716 207

Kopējie izdevumi, euro

33 663 146

44 608 616

41 149 018

38 716 207

38 716 207

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 945 470

-3 459 598

-2 432 811

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,5

-7,8

-5,9

 

-

Atlīdzība, euro

1 999

-

-

-

-

Finansiālā bilance, euro

220 000

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-220 000

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 999

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 175 066

6 715 468

-3 459 598

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 596 634

3 596 634

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2.punktu

-

3 314 671

3 314 671

Prioritārajam pasākumam “Kultūras nozares infrastruktūras izdevumi, t. sk., apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma” saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2.punktu

-

231 963

231 963

Latvijas teātra darbinieku savienības darbības nodrošināšanai atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.138

-

50 000

50 000

Vienreizēji pasākumi

10 175 066

-

-10 175 066

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas izbūvei Jaunajā zālē un jaunajā korpusā (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

74 700

-

-74 700

Akustiskās koncertzāles ar konferenču funkciju projektēšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

7 000 000

-

-7 000 000

VSIA “Latvijas Leļļu teātris” bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

600 000

-

-600 000

VSIA “Valmieras drāmas teātris” energoefektivitātes projekta īstenošanai, lai segtu projekta neattiecināmās izmaksas (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

2 500 366

-

-2 500 366

Citas izmaiņas

-

3 118 834

3 118 834

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

1 551 568

1 551 568

Finansējums VSIA “Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 aprīkojuma iegādei saskaņā ar MK 30.04.2020 rīk. Nr.231 3.3.apakšpunktu

-

1 500 000

1 500 000

Finansējums pārcelšanās (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai saskaņā ar MK 30.04.2020 rīk. Nr.231 3.2.apakšpunktu

-

30 552

30 552

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu pabalstu par radošo darbu baleta māksliniekiem, kuri atbrīvoti no darba baleta mākslinieka profesijā līdz 1998.gada 31.decembrim, saskaņā ar Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā un Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto

-

36 714

36 714