Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

 1.  

2000.gada 21.janvāris

Valsts kontroles padomes locekles Dzidras Ceihneres stāstījums par Valsts kontroles darbu. Plānotās aktivitātes PHARE projekta ietvaros.

 2.

2000.gada 31.marts

Aizsardzības, Izglītības, Labklājības ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu organizācijām Sekretariāta Iekšējā audita struktūrvienību vadītāji prezentēja sadarbībā ar PHARE ekspertiem veikto pirmo auditu darba rezultātus.

 3.

2000.gada 18.aprīlis

PHARE projekta "Valsts pārvaldes reforma Latvijā" ietvaros eksperts Kriss Batlers (Criss Butler) Apvienotās Karalistes Finansu ministrijas iekšējā audita politikas izstrādes padomnieks skaidroja izstrādātās salīdzinošās pārbaudes metodikas projektu atbilstoši Latvijas valsts pārvaldes prasībām. Lai iepazītos ar šī projekta galvenajām pamatnostādnēm, tikšanās laikā tika apspriesti pārbaudes norises pamatprincipi un saņemtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

 4.

2000.gada 26.-27.aprīlis

Seminārs Iekšējā audita struktūrvienību vadītājiem Bīriņu pilī:

  • vadītāja laika plānošana;
  • ieteikumu pasniegšanas tehnika;
  • konfliktu un savstarpējo attiecību vadīšana;
  • audita komandas veidošana.
 5.

2000.gada 1.jūnijs

Seminārs Valsts kontroles un Iekšējā audita struktūrvienību darbiniekiem par komunikāciju iespējām un turpmākās sadarbības attīstību.

 6.

2000.gada 28.jūlijs

Forums notika uz kuģīša "Liepāja", un tas uzskatāms par Phare projekta ietvaros paveiktā rezumējumu un tālāko mērķu izvirzīšanu iekšējā audita sistēmas attīstības jomā:

  • jautājumi, kuri radušies iepriekšējo tikšanos rezultātā;
  • Fila Tārlinga (Philip Tarling) ziņojums par Phare projekta noslēgumu;
  • diskusijas par iekšējā audita turpmāko attīstību;
  • forumu turpmākās norises apspriešana.
 7.

2000.gada 22.septembris

Valsts pārvaldes personāla politikas pamati un attīstība - Valsts civildienesta pārvaldes Personāla vadības attīstības sektora vadītāja Katri Vintiša;

Iekšējā audita loma antikorupcijas un krāpšanas izmeklēšanas darbā - Fils Tarlings.

 8.  

2000.gada 27.oktobris

Iekšējā audita padomes priekšsēdētāja Elita Vanka sniedza informāciju par Iekšējā audita padomes darbības pamatprincipiem un Iekšējā audita institūta darbības attīstības tendencēm;

Zemkopības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Lībietis informēja par gūtajiem iespaidiem un atziņām Eiropas Finansu kontroles institūciju III. tikšanās sanāksmē Berlīnē š.g. 9.-10.oktobrī;

Drošības policijas Iekšējā audita vadītāja Vija Piziča stāstīja, kā attīstīt publiskās runas iemaņas -.

 9.  

2000.gada 24.novembris

Jaunākās tendences likumdošanā par valsts pasūtījumu - Finansu ministrijas Valsts un pašvaldību pasūtījuma uzraudzības departamenta direktors Edvīns Pārups un direktora vietniece Ruta Konstante.

Valsts pasūtījuma iekšējais audits, pieredze un prakse - Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējā audita daļas priekšniece Ārija Sīpola;

Valsts pasūtījuma iekšējais audits, pieredze un prakse - Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras direktora vietniece Vanda Siliņa.

 10.  

2000.gada 15.decembris

Iepazīšanās ar Zemkopības ministrijas Iekšējā audita sistēmu - Zemkopības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Lībietis;

SAPARD maksājumu aģentūras akreditācijas kritēriji - Lauku atbalsta dienesta Iekšējā audita departamenta direktores vietniece Inguna Medne;

Iekšējais audits publiskā sektora institūcijās ieviešot kvalitātes sistēmu - Sanitārās robežinspekcijas Kvalitātes nodrošināšanas daļas vadītājs Armands Ploriņš.;

Augstākās izglītības kvalitātes programma - LLU iekšējais auditors, rektora palīgs Kārlis Boldišēvics;

Iekšējā kontrole augstskolā - LLU rektors, profesors Voldemārs Strīķis.