Programmas mērķis:

 • mazināt administratīvo slogu būvniecībā, uzraudzīt būvniecības un būvju ekspluatācijas kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

 1. mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:
  • uzturēt un pilnveidot būvniecības informācijas sistēmu BIS;
  • pilnveidot uzņēmējdarbības vidi būvniecībā, pārskatot normatīvos aktus;
  • pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām;
 2. veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;
 3. veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss;
 4. nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits)

26

20

7

5

5

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

1

(6/31)

1

(8/33)

1

(8/34)

1

(8/34)

1

(8/34)

Ievesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

1

x

x

x

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijasuzraudzība

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (pārbaužu skaits)

2045

2 030

2 030

2 030

2 030

Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits)

x

x

1

1

1

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Veikta būvekspertu kompetences novērtēšana un uzraudzība (novērtēto/uzraudzīto būvekspertu skaits)

8/115

30/145

20/175

20/175

20/175

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2457213

3695045

3750796

3743832

3737792

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1237832

55751

-6964

-6040

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50,4

1,5

-0,2

-0,2

Atlīdzība, euro

1786403

1994634

2103434

2108434

2108434

Vidējais amata vietu skaits gadā

78

81

831

83

83

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2090

2048

2107

2112

2112

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5702

4500

4500

4500

4500

Piezīmes.

12 amata vietas pārceltas no programmas 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12879

68630

55751

t. sk.:

Citas izmaiņas

12879

68630

55751

Palielināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam, jo nav izpildījusies prognoze par pieprasījumu pēc sertifikāta būvspeciālistiem

-

17830

17830

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu Būvniecības informācijas sistēmas migrēšanu uz valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru

12879

-

-12879

Palielināti izdevumi Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam ietverto pasākumu īstenošanai

-

50800

50800