Programmas mērķis:

  • mazināt administratīvo slogu būvniecībā, uzraudzīt būvniecības un būvju ekspluatācijas kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:
    • uzlabot uzņēmējdarbības vidi būvniecībā, pārskatot normatīvos aktus;
    • būvniecības informācijas sistēmas BIS uzturēšana un pilnveidošana;
  2. veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;
  3. veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss; 
  4. nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits)

-

-

12

6

5

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

-

1

(6/ 25)

1

(6/ 31)

1

(8/ 33)

1

(8/ 34)

Ievesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

-

1

x

x

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (pārbaužu skaits)

2 206

1 930

2 030

2 030

2 030

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Veikta būvekspertu kompetences novērtēšana un uzraudzība (novērtēto/uzraudzīto būvekspertu skaits) 1

-

200

30/115

30/145

20/175

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Veikta būvekspertu/būvspeciālistu kompetences novērtēšana (sertificēšana) un uzraudzība (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 160 028

2 265 409

2 642 894

2 687 330

2 687 330

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

105 381

377 485

44 436

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

4,9

16,7

1,7

-

Atlīdzība, euro

1 604 612

1 699 362

1 898 221

1 898 084

1 898 084

Vidējais amata vietu skaits gadā

63

65

781

78

78

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 108

2 161

2 022

2 022

2 022

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 182

13 842

5 584

5 584

5 584

110 amata vietas pārceltas no 97.00.00 programmas ”Nozaru vadība un politikas plānošana” un 3 amata vietas pārdalītas no Aizsardzības ministrijas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 978

408 463

377 485

t. sk.:

Citas izmaiņas

30 978

408 463

377 485

Palielināti izdevumi no Aizsardzības ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošo būvju būvniecības kontroli (no AiM pārdalītas 3 amata vietas)

-

99 966

99 966

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

8 497

8 497

Palielināti izdevumi Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017. – 2024.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai  (MK 26.09.2017 prot. Nr.48 35.§ 3.punkts )

-

300 000

300 000

Samazināti izdevumi JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana”

2 569

-

-2 569

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam

28 409

-

-28 409