Programmas mērķis:

  • mazināt administratīvo slogu būvniecībā, uzraudzīt būvniecības un būvju ekspluatācijas kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. mazināt administratīvo slogu un uzlabot uzņēmējdarbības vidi būvniecībā:
    • normatīvo aktu pārskatīšana;
    • būvniecība informācijas sistēmas Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;
    • metodiskā palīdzība būvniecības dalībniekiem;
  2. veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un publisku ēku ekspluatācijas kontroli;
  3. nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, lai mazinātu administratīvo slogu un precīzi noteiktu atbildību būvniecības procesā iesaistītajām pusēm (normatīvo aktu skaits)

-

-

5

6

8

Nodrošināta tipveida būvniecības pakalpojumu līgumu ieviešana (izstrādāto līgumu skaits)

-

-

5

-

-

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

-

-

1

(6/ 25)

1

(6/ 26)

1

(7/ 27)

Ieviesta būvkomersantu klasifikācija (ieviesto sistēmu skaits)

-

-

1

-

-

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

-

-

1

-

Sniegta metodiskā palīdzība būvniecības dalībniekiem (aktivitāšu skaits)

-

-

12

12

12

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība1

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (atzinumu un lēmumu skaits)

-

-

1 930

1 990

2 050

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Veikta būvekspertu/ būvspeciālistu kompetences novērtēšana (sertificēšana) un uzraudzība (skaits)

-

-

200

200

200

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Nodrošināta būvdarbu valsts kontrole un ēku ekspluatācijas uzraudzība”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 577 579

1 892 319

2 265 409

2 262 840

2 321 765

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

314 740

373 090

-2 569

58 925

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,0

19,7

-0,1

2,6

Atlīdzība, euro

872 851

1 575 308

1 699 362

1 699 362

1 699 362

Vidējais amata vietu skaits gadā

63

63

65

65

65

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 150

2 084

2 161

2 161

2 161

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 787

-

13 842

13 842

13 842

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

373 090

373 090

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

265 810

265 810

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana (Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanai 2 amata vietas  pārceltas no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”)

-

263 318

263 318

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 492

2 492

Citas izmaiņas

-

107 280

107 280

Palielināti izdevumi atbilstoši plānotajam maksas pakalpojumu apmēram, lai nodrošinātu Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtos pakalpojumus

-

97 476

97476

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

9 804

9804