Programmas mērķis:

mazināt administratīvo slogu būvniecībā un īstenot pasākumus, lai novērstu nekvalitatīvas būvniecības riskus, ieviešot caurspīdīgu, ātru, vienveidīgu un efektīvu būvniecības ieceres īstenošanas administratīvo procesu, kā arī nodrošināt optimālu un uz riska analīzes balstītu publisko ēku būvdarbu un ekspluatācijas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:
  • uzturēt un pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmu, tai skaitā nodrošinot  būves kā nekustamā īpašuma objekta reģistrācijai nepieciešamos datus , veidojot saskarnes un nodrošinot datu apmaiņu ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un zemesgrāmatu;
  • veicināt investīciju piesaisti, ieviešot ātru, caurspīdīgu un efektīvu būvniecības ieceres īstenošanas administratīvo procesu (kā daļu no nekustamā īpašuma attīstīšanas procesa), tai skaitā ieviešot klusēšanas – piekrišanas principu; 
  • pilnveidot būvspeciālistu sertificēšanas procesu, pārskatot reglamentēto profesiju sfēru un specialitāšu sadalījumu, veicinot augsti kvalificēto speciālistu iesaisti būvniecības ieceres īstenošanā;
  • uzraudzīt valsts deleģētās funkcijas būvspeciālistu kompetences novērtēšanas (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzības jomā īstenošanu;
  • uzturēt vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi, nodrošinot datus par būvniecībā nodarbināto faktiski nostrādāto laiku būvobjektos nodokļu administrēšanas un darbinieku interešu aizsardzības vajadzībām;
  • pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, piedalīties ES jaunā tehniskā acquis koncepta radīšanā.
 2. veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;
 3. veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai NBS vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos;
 4. nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā, caurspīdīgs un vienveidīgs process visā valstī

Būvniecībā uzlabotie procesi (skaits)

-

2

3

3

3

Procedūras, kas veiktas, lai ieviestu klusēšanas piekrišanas principu (skaits)

-

2

2

4

1

Pieejami Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskie pakalpojumi (skaits)

109

55

961

96

100

Nodrošināta publisko ēku (sabiedrībai nozīmīgu ēku) drošība, nodrošināts dzīvojamā fonda stāvokļa monitorings

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 528

2 030

2 030

2 030

2 030

Konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izpēte (skaits)

1

1

2

2

-

Nodrošināta būvniecības profesiju reglamentācija un kvalifikācijas atzīšana būvniecības reglamentētajās profesijās

Uzraudzīti būveksperti (%)

-

100

100

100

100

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma ietvaros uzraudzīti sertificētie būvspeciālisti (%)

-

100

100

100

100

Būvniecības nozares speciālistu kompetences paaugstināšana

Organizēti apmācību semināri par būvniecības nozarē aktuālam tēmām (skaits)

-

-

2

2

2

Būvniecības informācijas sistēmas tālāka attīstība un pakalpojumu modernizēšana

Izstrādāti datu apmaiņas un nozares uzņēmumu IT procesi (skaits)

-

-

-

2

2

Uzlabota BIS procesu lietojamība (skaits)

-

-

4

2

3

Pasākumi BIS esošo datu apmaiņas saskarņu migrācijai uz API Pārvaldnieka moduli (skaits)

-

-

1

-

-

Būvniecībā uzlaboti automatizācijas procesi (skaits)

-

-

2

3

3

Piezīmes.
1 Palielinātās rādītāja vērtības 2023.2025. gadam, ievērojot Būvniecības informācijas sistēmas elektronisko pakalpojumu skaita pieaugumu.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 872 565

4 142 541

6 613 089

6 881 100

6 833 288

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

269 976

2 470 548

268 011

-47 812

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,0

59,6

4,1

-0,7

Atlīdzība, euro

2 081 531

2 173 608

2 457 423

2 491 182

2 426 008

Vidējais amata vietu skaits gadā

83

83

851

85

85

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 090

2 182

2 409

2 442

2 378

Piezīmes.
12 amata vietas pārceltas no budžeta apakšprogrammas 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 470 548

2 470 548

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 428 834

2 428 834

Būvniecības informācijas sistēmas tālāka attīstība un pakalpojumu modernizēšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

-

2 327 558

2 327 558

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

101 276

101 276

Vienreizēji pasākumi

-

41 714

41 714

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

41 714

41 714