Programmas mērķis:

mazināt administratīvo slogu būvniecībā un īstenot pasākumus, lai novērstu nekvalitatīvas būvniecības riskus, ieviešot caurspīdīgu, ātru un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas procesu, kā arī nodrošināt optimālu un uz riska analīzes balstītu publisko ēku būvdarbu un ekspluatācijas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1) mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:

  • uzturēt un pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmu, tai skaitā ieviešot vienotu nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu, veidojot saskarnes un nodrošinot datu apmaiņu ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un zemesgrāmatu;
  • veicināt investīciju piesaisti, ieviešot ātru, caurspīdīgu un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas procesu, ieviešot klusēšanas – piekrišanas principu būvniecības ieceres saskaņošanas procesā;
  • pilnveidot būvspeciālistu sertificēšanas procesu, pārskatot reglamentēto profesiju sfēru un specialitāšu sadalījumu, veicinot augsti kvalificēto speciālistu iesaisti būvniecības ieceres īstenošanā;
  • stiprināt sabiedrības aizsardzību, virzot pieņemšanai būvniecības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas regulējumu;
  • uzturēt vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi, nodrošinot datus par būvniecībā nodarbināto faktiski nostrādāto laiku būvobjektos nodokļu administrēšanas un darbinieku interešu aizsardzības vajadzībām;
  • pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, piedalīties ES jaunā tehniskā acquis koncepta radīšanā.

2)   veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;

3)   veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai NBS vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

4)   nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits)

33

7

5

5

5

Būvniecības informācijas sistēmas reģistru uzturēšana (skaits)1

6

8

8

8

8

Pieejami Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskie pakalpojumi (skaits)

55

34

552

55

55

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)3

2 469

2 030

2 030

2 030

2 030

Konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izpēte (skaits) 4

-

1

1

1

2

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana un uzraudzība5

Novērtēti būveksperti (skaits)6

37

20

20

20

20

Uzraudzīti būveksperti (skaits)6

145

175

175

175

175

Uzraudzīti valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi (skaits)

-

-

8

8

8

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma ietvaros uzraudzīti sertificētie būvspeciālisti (skaits)

-

-

11 565

12 000

12 000

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)”.
2Palielinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam,ņemot vērā izstrādātus jaunus e-pakalpojumus.
3Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (pārbaužu skaits)”.
4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits)”.
5Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana”.
6Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Veikta būvekspertu kompetences novērtēšana un uzraudzība (novērtēto/uzraudzīto būvekspertu skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 533 255

3 750 796

3 733 936

3 729 296

3 729 296

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

217 541

-16 860

-4 640

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

-0,4

-0,1

-

Atlīdzība, euro

1 994 626

2 103 434

2 108 434

2 108 434

2 108 434

Vidējais amata vietu skaits gadā

81

83

83

83

83

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 052

2 107

2 117

2 117

2 117

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

4 500

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 120

4 260

-16 860

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 400

-

-1 400

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

1 400

-

-1 400

Citas izmaiņas

19 720

4 260

-15 460

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

8 496

-

-8 496

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu ieņēmumiem atbilstoši izmaiņām Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādī

-

4 260

4  260

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu Būvniecības informācijas sistēmas migrēšanu uz valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru

11 224

-

-11 224