Programmas mērķis:

mazināt administratīvo slogu būvniecībā un īstenot pasākumus, lai novērstu nekvalitatīvas būvniecības riskus, ieviešot caurspīdīgu, ātru un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas procesu, kā arī nodrošināt optimālu un uz riska analīzes balstītu publisko ēku būvdarbu un ekspluatācijas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1) mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:

  • uzturēt un pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmu, tai skaitā ieviešot vienotu nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu, veidojot saskarnes un nodrošinot datu apmaiņu ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un zemesgrāmatu;
  • veicināt investīciju piesaisti, ieviešot ātru, caurspīdīgu un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas procesu, ieviešot klusēšanas – piekrišanas principu būvniecības ieceres saskaņošanas procesā;
  • pilnveidot būvspeciālistu sertificēšanas procesu, pārskatot reglamentēto profesiju sfēru un specialitāšu sadalījumu, veicinot augsti kvalificēto speciālistu iesaisti būvniecības ieceres īstenošanā;
  • stiprināt sabiedrības aizsardzību, virzot pieņemšanai būvniecības obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas regulējumu;
  • uzturēt vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi, nodrošinot datus par būvniecībā nodarbināto faktiski nostrādāto laiku būvobjektos nodokļu administrēšanas un darbinieku interešu aizsardzības vajadzībām;
  • pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, piedalīties ES jaunā tehniskā acquis koncepta radīšanā.

2)   veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;

3)   veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai NBS vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

4)   nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā, caurspīdīgs un vienveidīgs process visā valstī1

Būvniecībā uzlabotie procesi (skaits)

-

-

2

3

3

Procedūras, kas veiktas, lai ieviestu klusēšanas piekrišanas principu (skaits)

-

-

2

2

4

Pieejami Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskie pakalpojumi (skaits)

75

55

55

55

55

Nodrošināta publisko ēku (sabiedrībai nozīmīgu ēku) drošība, nodrošināts dzīvojamā fonda stāvokļa monitorings2

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 145

2 030

2 030

2 030

2 030

Konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izpēte (skaits)

1

1

1

2

-

Nodrošināta būvniecības profesiju reglamentācija un kvalifikācijas atzīšana būvniecības reglamentētajās profesijās

Uzraudzīti būveksperti (%)

-

-

100

100

100

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma ietvaros uzraudzīti sertificētie būvspeciālisti (%)

-

-

100

100

100

Būvniecības nozares vienmērīgās attīstības veicināšana

Veikts pētījums par prognozētām izmaiņām būvniecības cenās (skaits)

-

-

1

1

1

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā”.

2 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 299 383

3 733 936

4 142 541

4 142 541

4 142 541

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

434 553

408 605

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,2

11,0

-

-

Atlīdzība, euro

2 094 962

2 108 434

2 173 608

2 173 608

2 173 608

Vidējais amata vietu skaits gadā

83

83

83

83

83

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 103

2 117

2 182

2 182

2 182

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

 -

408 605

408 605

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

408 605

408 605

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā

 

1 400

1 400

Palielināti izdevumi ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” uzturēšanai

-

289 070

289 070

Finansējumu pārdale no Iekšlietu ministrijas, lai Būvniecības valsts kontroles birojs veiktu  būvvaldes funkcijas Iekšlietu ministrijas objektos (MK 17.08.2021. prot. Nr.5 37.§, 4.2.punkts)

-

70 814

70 814

Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. prot. Nr. 57 52.§ 36.punkts)

-

47 321

47 321