Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītāji: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 valsts dibinātām profesionālās vidējās izglītības iestādēm (tostarp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem), 143 pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas), 7privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām - Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

401

390

390

390

390

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

564

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,23

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,78

15,5

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

1 541

1 535

1 542

1 542

1 542

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

152

153

150

150

150

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

10,1

10

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

52 741 710

52 661 419

56 060 178

56366 628

55994758

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-80 291

3398 759

306 450

-371 870

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

6,5

0,5

-0,7

Atlīdzība, euro

18 645 657

19232 805

20 454 414

20619 972

20756 494

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

414

416

416

416

416

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

721

700

808

841

868

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

174 643

114 575

110 375

110 375

110 375

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

914

941

941

941

941

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 233

1 256

1308

 

1308

 

1308

 

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

87

87

87

87

87

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 310

1 380

1 477

1 477

1 477

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

181 092

3579 851

3398 759

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3512 291

3512 291

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

477 808

477 808

Uz izcilību orientētai un mērķtiecīgā nacionālajā pasūtījumā balstītai kultūrizglītības sistēmai

-

80 505

80 505

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai "Mantojums 2030"

-

672945

 

672 945

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

1922 583

1922 583

Nozaru valsts pētījumu programmām

-

358 450

358 450

Citas izmaiņas

181 092

67 560

-113 532

Izdevumi no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas

39 555

 

-39 555

Izdevumi no Rīgas domes saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 5.-9.klases izglītojamo brīvpusdienas

51 227

50 124

-1 103

Transferta ieņēmumu no pašvaldībām izmaiņas - Profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai

19 689

414

-19 275

PIKC Ventspils mūzikas vidusskola pagaidu telpu nomas maksas un telpu uzturēšanas izdevumu segšana periodā no 01.09.2018. līdz 31.08.2019

70 621

-

-70 621

Izdevumu izmaiņas pasākumiem, kuri tiek finansēti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem no mācību maksas un telpu nomas

-

17 022

17 022