Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm (tostarp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem), 147 pašvaldību  izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas), 5 privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām - Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

369

400

390

390

390

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

601

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

15,5

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

2 009

1 535

1 535

1 535

1535

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

-

151

152

153

153

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

9,8

13,18

13,23

13,29

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

41 953 902

49 401 213

51 024 819

51 186 769

51 096 459

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 447 311

1 623 606

161 950

- 90 310

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,8

3,3

0,3

-0,2

Atlīdzība, euro

16 180 530

18 385 703

18 659 746

18 659 746

18 659 746

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

416

416

416

416

416

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

696

697

703

703

703

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

115 779

75 904

94 558

94 558

94 558

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 001

937

943

943

943

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

958

1 208

1 217

1 217

1 217

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

85

85

85

85

85

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 061

1 227

1 258

1 258

1 258

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

194 256

1 817 862

1 623 606

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 006 642

1 006 642

Stipendijas KM vidusskolu audzēkņiem līdz IZM līmenim

-

513 277

513 277

Augstskolu pedagogu finansējums saskaņā ar pedagogu darba samaksas reformu

-

394 750

394 750

Nomas maksas izdevumi PIKC “Ventspils mūzikas vidusskola”

-

70 621

70 621

Augstskolu studiju vietu bāzes izmaksu palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšanu par 0,5%

 

27 994

27 994

Strukturālas izmaiņas

 

367 469

367 469

Pārdalītais finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai nodrošinātu 96 valsts budžeta vietu pārņemšanu atbilstoši Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas procesā konstatētajam pārņemamo studentu skaitam

-

367 469

367 469

Citas izmaiņas

194 256

443 751

249 495

 Izdevumi no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu E.Dārziņa mūzikas vidusskolas un Nacionālās mākslu vidusskolas 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas

40 002

40 165

163

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai skaņu ierakstu studijas izveide

20 000

-

-20 000

Izdevumi Ventspils mūzikas vidusskolai saistībā ar skolas pārcelšanos uz pagaidu telpām, atbilstoši 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumam Nr.69 “Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai”

77 865

-

-77 865

Izdevumu izmaiņas pasākumiem, kuri tiek finansēti no pašu ieņēmumiem no mācību maksas un telpu nomas

56 389

-

 -56 389

Izdevumi no saņemtā transferta no pašvaldībām profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” un  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai 

-

75 394

75 394

 

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

49 211

49 211

Izdevumi 10% piemaksām profesionālās izglītības kompetences centra ”Nacionālo mākslu vidusskola” un profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” pedagogiem

-

205 563

205 563

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

73 418

73 418