Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 12 profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēm, 148 pašvaldību profesionālās ievirzes un 2 profesionālās vidējās izglītības mākslas un mūzikas skolām un Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

400

410

400

400

400

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

601

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

-

1,22

1,25

1,25

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

-

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

2 016

2 009

1 535

1 535

1 535

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

-

-

151

151

151

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

-

-

9,8

9,8

9,8

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

40 508 743

40 686 255

49 401 213

49 263 346

49 107 618

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

177 512

8 714 958

-137 867

-155 728

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

21,4

-0,3

0,3

Atlīdzība, euro

15 043 773

15 229 404

18 385 703

18 385 703

18 385 703

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

411

416

416

416

416

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

676

681

697

697

697

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

114 827

92 795

75 904

75 904

75 904

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 207

1 212

937

937

937

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

729

739

1 208

1 208

1 208

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

81

85

85

85

85

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 059

967

1 227

1 227

1 227

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

129 404

8 844 362

8 714 958

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

8 746 988

8 746 988

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 370

2 370

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

71 912

71 912

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai skaņu ierakstu studijas izveide

-

20 000

20 000

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

-

8 652 706

8 652 706

Citas izmaiņas

129 404

97 374

-32 030

Izdevumu samazinājums no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai 2016.gadā nodrošinātu E.Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas

37 560

-

-37 560

Komunālo izdevumu samazinājums Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālajām vidusskolām 88 855 euro apmērā, no kura 33 847 euro novirzīti programmas ietvaros Ventspils mūzikas vidusskolai pagaidu telpu apkures un telpu nomas izdevumu segšanai, kā arī 55 008 euro pārdalīti uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmumam Nr.40 59.§

88 855

 

33 847

-55 008

 

Izdevumu izmaiņas pasākumiem, kuri tiek finansēti no pašu ieņēmumiem no mācību maksas un telpu nomas

2 989

23 525

20 536

Izdevumu palielinājums  no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai 2017.gadā nodrošinātu E.Dārziņa mūzikas vidusskolas un Nacionālās mākslu vidusskolas 1. – 4.klases   izglītojamo brīvpusdienas

-

40 002

40 002